Tabeller

Mottakere av avtalefestet pensjon i privat sektor (ny ordning fra 2011)

Avtalefestet pensjon i privat sektor – antall mottakere øker

Per september 2019 var det  83400 personer som mottok avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Det er en økning på 12 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i 2018. Da var det 74400 mottakere. 26 prosent av mottakerne var kvinner og 74 prosent var menn (per september 2019).

Dette er statistikk om den nye ordningen med AFP i privat sektor som ble innført i 2011. Det er ventet at tilgangen til ordningen vil være større enn avgangen i en del år framover (ikke minst fordi deler av ytelsen er livsvarig), slik at antallet mottakere vil fortsette å øke.

Det var 7400 nye AFP-mottakere i de tre første kvartalene i 2019. I samme periode i 2018 var tilgangen på 7600 personer. 28 prosent av de nye mottakerne var kvinner og 72 prosent menn (i de første tre kvartalene i 2019).

De fleste av de nye mottakerne velger å ta ut AFP ved 62 år, hele 86 prosent (første tre kvartal i 2019). Det er få personer som tar ut AFP ved 67 år eller senere – kun 3 prosent av alle nye mottakere i samme periode.