Tabeller

Mottakere av avtalefestet pensjon i privat sektor (ny ordning fra 2011)

Avtalefestet pensjon i privat sektor – antall mottakere øker

Per desember 2019 var det 85600 personer som mottok avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Det er en økning på 12 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i 2018. Da var det  76400 mottakere. 26,6 prosent av mottakerne var kvinner og 73,4 prosent var menn (per desember 2019).

Dette er statistikk om den nye ordningen med AFP i privat sektor som ble innført i 2011. Det er ventet at tilgangen til ordningen vil være større enn avgangen i en del år framover (ikke minst fordi deler av ytelsen er livsvarig), slik at antallet mottakere vil fortsette å øke.

Det var 9800 nye AFP-mottakere i 2019. Det er samme nivå som i 2018. 28,7 prosent av de nye mottakerne  i 2019 var kvinner og 71,3 prosent menn.

De fleste av de nye mottakerne velger å ta ut AFP ved 62 år, hele 86,2 prosent. Det er få personer som tar ut AFP ved 67 år eller senere – kun 3,1 prosent av alle nye mottakere i samme periode.