Arkiv - Alderspensjon pr. 31. mars 1999-2008

Tall korrigert 01.07.20

Tabeller

Utviklingen

Ved utgangen av 1. kvartal 2008 var det 638 550 personer som mottok alderspensjon. De siste fire årene har antallet økt med drøyt 16 000 personer. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 86 prosent pr. 31. mars 1999 til 92 prosent pr. 31. mars 2008.

Alderspensjonister 85 år og over øker for hvert år. Ved utgangen av 1. kvartal 2008 var andelen 17,6 prosent. Det er Oslo som har størst andel alderspensjonister over 85 år, med en andel på 21 prosent.  Fylket med færrest alderspensjonister over 85 år er Finnmark, med knappe 13 prosent.

Antall minstepensjonister har gått ned fra 255 640 ved utgangen av 1. kvartal 1999 til 173 968 ved utgangen av 1. kvartal 2008. Andelen minstepensjonister i forhold til alderspensjonister i alt har dermed gått ned fra 40,6 prosent til 27,2 prosent. Kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner var 85,2 prosent pr. 31. mars 1999 og 87,7 prosent pr. 31. mars 2008. Men andelen kvinner med minstepensjon i forhold til alle kvinnelige alderspensjonister i alt har allikevel gått kraftig ned; fra 58,5 prosent ved utgangen av 1. kvartal 1999 til 41,4 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2008. Det er Oslo og Akershus som har lavest andel alderspensjonister med minstepensjon med hhv. 16,7 og 17,8 prosent. Bortsett fra pensjonister bosatt i utlandet, er Sogn og Fjordane fylket med desidert høyest andel minstepensjonister med 35,1 prosent. Forskjellen mellom disse fylkene viser seg også i størrelsen på gjennomsnittspensjonen for alle alderspensjonistene. Oslo og Akershus har en gjennomsnittspensjon  som er nesten 25 000 kroner høyere enn alderspensjonistene i Sogn og Fjordane.

Antall nye alderspensjonister var 8 814 i 1. kvartal 2008. De siste årene har det vært økning i antall nye alderspensjonister i 1. kvartal, mens fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008 er det en nedgang på nærmere 800. Dette skyldes at det er færre 67-åringer i befolkningen ved inngangen til 2008 enn ved inngangen til 2007 (ifølge SSB drøyt 1 500 færre). Andelen nye alderspensjonister med tilleggspensjon har økt fra 89 prosent i 1. kvartal 1999 til 95 prosent i 1. kvartal 2008. Andelen minstepensjonister blant nye alderspensjonister gikk ned fra 30 prosent i 1. kvartal 1999 til 20 prosent i 1. kvartal 2008.