Arkiv - Alderspensjon pr. 30. september 2002-2011

Tabeller

Utviklingen i antall alderspensjonister

Fra og med 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft. Fra det tidspunkt har mange rett til alderspensjon fra og med fylte 62 år. Man kan velge å ta ut gradert pensjon; 20%, 40%, 50%, 60%, 80%. I tillegg er det også mulig å kombinere alderspensjonen med andre ytelser, for eksempel uførepensjon. Antall alderspensjonister økte med nærmere 48 000 fra 30. september 2010 til 30. september 2011, slik at antall personer som mottok alderspensjon ved utgangen av 3. kvartal 2011 er 708 004. Menn står for 35 400 av denne økningen, dvs. 74 prosent. Til sammenlikning var økningen fra utgangen av 3. kvartal 2009 til utgangen av 3. kvartal 2010 på ca. 13 000 personer.

Aldersgruppa som er kommet inn fra og med 2011, 62-66 år, utgjør 29 555 alderspensjonister ved utgangen av september 2011. Av disse er 82,7 prosent menn. Kvinner har altså i langt mindre grad enn menn benyttet seg av muligheten til å gå av med alderspensjon tidligere. Viktige årsaker er at kvinner i mindre grad enn menn oppfyller vilkåret for å ta ut tidlig alderspensjon, og at flere kvinner allerede mottar uførepensjon eller andre pensjoner. Men vi ser også at det har vært en høyere andel menn enn kvinner som har tatt ut tidlig alderspensjon blant de som har muligheten til det.

I tillegg til den nye aldersgruppa, fortsetter aldersgruppa 67-69 år å øke. Det er 14 000 flere alderspensjonister i denne aldersgruppa pr. 30. september 2011 enn det var pr. 30. september 2010.

I den nye ordningen gis pensjonstillegg og minstenivåtillegg som en erstatning for særtillegg.Andelen med tilleggspensjon har økt fra 89,1 prosent i september 2002 til 94,3 prosent i september 2011.

Akershus har den høyeste andelen 62-66-åringer i forhold til totaltallet i fylket med 5,2 prosent. Lavest andel med 62-66-åringer har Nordland med 3,1 prosent. Oslo har den høyeste andelen alderspensjonister 85 år og over med nærmere 20 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 12,5 prosent.

Av de 708 004 alderspensjonistene ved utgangen av 1.-3. kvartal 2011 er det drøyt 5 000 som har tatt ut gradert pensjon, mens drøyt 62 000 har tatt ut 100 prosent pensjon etter nye regler. Resten av pensjonistene hører inn under den gamle ordningen. Ved utgangen av 3. kvartal 2011 utgjorde menn 70 prosent av dem som tok ut gradert pensjon. Dette er en liten nedgang siden utgangen av 1. halvår, da mennene utgjorde 72,5 prosent.

Det er ca. 1 150 pensjonister som har alderspensjon i kombinasjon med uførepensjon pr. 30. september 2011. Pr 30. juni 2011 var det drøyt 1 000.

På grunn av omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i NAV, finnes det ikke tilgangstall for alderspensjonister for januar 2009. Prosentandelene for delytelsene er beregnet ut fra tallene for februar-september. Antall nye alderspensjonister i 1.-3. kvartal 2011 er 70 748, som er nesten dobbelt så mange som antall nye alderspensjonister i 1.-3. kvartal 2010. Ca. 31 700 av disse var i aldersgruppa 62-66 år den måneden de tok ut alderspensjon første gang. Andel nye alderspensjonister med tilleggspensjon økte fra 91,3 prosent i 1.-3. kvartal 2002 til 98,1 prosent i 1.-3. kvartal 2011.