Arkiv - Alderspensjon pr. 30. juni 2004-2013

Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen på alderspensjonsområdet

Antall

Ved utgangen av 1. halvår 2013 er 781 500 personer som mottar alderspensjon, en økning på 38 500 eller 5,2 prosent. Menn står for 23 800 av økningen, dvs. 62 prosent. Til sammenlikning stod menn for 69 prosent av økningen fra 30. juni 2011 til 30. juni 2012 og 74 prosent av økningen fra 30. juni 2010 til 30. juni 2011. Kvinner har altså en høyere andel av økningen i 2013 sammenliknet med 2011 og 2012.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 1. halvår 2013 er 41 282, mens antall nye i 1. halvår 2012 var 44 013, dvs. en nedgang på 2 700, eller 6 prosent. Det er mennene som har bidratt til nedgangen.

Aldersgruppa 62-66 år

64 800 av alderspensjonistene ved utgangen av 1. halvår 2013 er i aldersgruppa 62-66 år. Dette er en økning på 14 700 fra utgangen av 1. halvår 2012. Menn utgjør 77 prosent av alle i aldersgruppa 62-66 år, mot 80 prosent ved utgangen av 1. halvår 2012. Det er 22 prosent av 62-66 åringene i befolkningen som har tatt ut alderspensjon ved utgangen av 1. halvår 2013, mot 17 prosent ved samme periode i 2012 og 8 prosent i 2011.

Gradert pensjon lite brukt

Av de 205 600 som tok ut alderspensjon etter nye regler ved utgangen av 1. halvår 2013 er det 8 400 som har tatt ut gradert pensjon. Gradert pensjon har vært mer populært blant kvinner enn blant menn. 11 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 1. halvår 2013. For kvinner var denne andelen 22 prosent, mens den var 8 prosent for menn.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 90,2 prosent pr. 30. juni 2004 til 95,2 prosent pr. 30. juni 2013. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Skjermingstillegg

Fra februar 2012 får uføre som har overgang til alderspensjon ved 67 år et skjermingstillegg som del av alderspensjonen.  Skjermingstillegget gir en delvis kompensasjon for levealdersjusteringen. Ved utgangen av 1. halvår 2013 er det nærmere 50 000 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg, dvs. en andel på 6,3 prosent. På samme tidspunkt året før var andelen 3,8 prosent.

Minstepensjonister

Antall alderspensjonister med minstepensjon ved utgangen av 1. halvår er 162 000, dvs. en nedgang på 26 400 fra utgangen av 1. halvår 2010 (tall for 2011 og 2012 finnes ikke). Andelen er 21 prosent ved utgangen av 1. halvår 2013 mot 33 prosent ved utgangen av 1. halvår 2004. Andelen kvinner blant minstepensjonistene var 88 prosent pr. 30. juni 2013, omtrent samme andel som pr. 30. juni 2004. Andelen kvinnelige minstepensjonister sett i forhold til alle kvinnelige pensjonister viser stor nedgang i tiårs-perioden. Nærmere en av to kvinnelige alderspensjonister var minstepensjonister ved utgangen av 1. halvår 2004 mot drøyt en av tre ved utgangen av 1. halvår 2013.

Kombinert med uførepensjon

Det er ca. 2 550 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uførepensjon pr. 30. juni 2013. Pr 30. juni 2012 var tallet ca. 1 950.

Gjennomsnittlig pensjon

Menn har en gjennomsnittlig årlig alderspensjonen på 245 000 kroner og kvinner 182 400 kroner pr. 30. juni 2013. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 74,4 prosent av mennenes. Pr. 30. juni 2004 utgjorde kvinnenes pensjon 73,2 prosent av mennenes pensjon.