Arkiv - Alderspensjon pr. 30. juni 2003-2012

Tabeller

Bosatt i utlandet

Pensjonsreformen

Fra og med 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft. Fra det tidspunkt har mange rett til alderspensjon fra og med fylte 62 år. Man kan velge å ta ut hel pensjon eller gradert pensjon; 20, 40, 50, 60, eller 80 prosent. I tillegg er det også mulig å kombinere alderspensjonen med andre graderte ytelser, for eksempel uførepensjon. Antall alderspensjonister økte med nærmere 46 000 fra 30. juni 2011 til 30. juni 2012, slik at antall personer som mottar alderspensjon ved utgangen av 1. halvår 2012 er 743 053. Menn står for knapt 31 500 av økningen, dvs. 68,8 prosent, mot 73,8 prosent av ved utgangen av 1. halvår 2011.

Aldersgruppa 62-66 år

Aldersgruppa som er kommet inn fra og med 2011,62-66 år, utgjør 50 100 alderspensjonister ved utgangen av 1. halvår 2012. Fire av fem er menn. Som andel av befolkningen er det 17,3 prosent av 62-66 åringene som har tatt ut pensjon, mot 8,4 prosent ved utgangen av 1. halvår 2011. Andelen som tar ut full pensjon pr. 30. juni 2012 utgjør 15,1 prosent av befolkningen, og andelen med gradert pensjon utgjør 2,2 prosent. Det er store forskjeller på menn og kvinner. Drøyt én av fire menn har tatt ut alderspensjon mellom 62 og 66 år, mens andelen for kvinner er nærmere 1 av 14.

I tillegg til aldersgruppa 62-66 år, fortsetter aldersgruppa 67-69 år å øke. Både fra utgangen av 1. halvår 2010 til 1. halvår 2011 og fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012 var økningen i denne aldersgruppa på nærmere 13 000. Det skyldes at det er store alderskull som nå er i aldersgruppa 67-69 år.

Kjønn

Kvinner har altså i langt mindre grad enn menn benyttet seg av muligheten til å gå av med alderspensjon tidligere (selv om vi ser at kvinner har hatt en noe større økning enn menn fra 2011 til 2012). Viktige årsaker er at kvinner i mindre grad enn menn oppfyller vilkåret for å ta ut tidlig alderspensjon, og at flere kvinner allerede mottar full uførepensjon eller andre pensjoner. Men vi ser også at det har vært en høyere andel menn enn kvinner som har tatt ut tidlig alderspensjon blant de som har muligheten til det. En mulig årsak til dette er blant annet at kvinner har lengre forventet levealder enn menn og derfor i større grad er tjent med å utsette uttaket av alderspensjon.

Gradert pensjon

Av de 743 053 alderspensjonistene ved utgangen av 1. halvår 2012 er det nærmere 7 000 som har tatt ut gradert pensjon, mens 122 700 har tatt ut 100 prosent pensjon etter nye regler. Resten av pensjonistene hører inn under den gamle ordningen. Ved utgangen av 1. halvår 2012 utgjorde menn 62 prosent av dem som tok ut gradert pensjon, mot 73 prosent ved utgangen av 1. halvår 2011.

Av de 123 808 personene som hadde mulighet til å endre uttaksgrad pr. 30. juni 2012, er det 3 760, dvs. 3,0 prosent, som har benyttet seg av denne muligheten siden de ble alderspensjonister første gang, 3,3 prosent av mennene og 2,6 prosent av kvinnene.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 89,6 prosent pr. 30. juni 2003 til 94,7 prosent pr. 30. juni 2012. 

Skjermingstillegg

Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år. Ved utgangen av 1. halvår 2012 er det 28 300 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg.

Bosatt i utlandet

Pr. 30. juni 2012 var det 37 490 alderspensjonister som var bosatt i utlandet. Dette utgjør 5,0 prosent av totalt antall alderspensjonister. Pr. 30. juni 2009 var andelen 4,6 prosent. Ca. én av tre utenlandsboende er bosatt i Sverige. Dette gjelder både for menn og kvinner. Men mens kvinners andel er avtakende, er det stadig flere menn som er bosatt i Sverige. USA er nummer to på ”topp 20”-lista og Danmark er nummer tre. Størst forskjell på menns og kvinners andel finner vi i Thailand; mannlige alderspensjonister som er bosatt i Thailand utgjør 1,6 prosent av alle utenlandsboende menn, mens kvinneandelen er 0,1 prosent. Mannlige alderspensjonister som er bosatt i Thailand er de som har høyest pensjon, med 245 000 kroner. Kvinner med høyest pensjon er bosatt i Spania. Gjennomsnittlig pensjon for disse er 167 500 kroner.

Fylkesfordeling

Akershus har den høyeste andelen 62-66-åringer i forhold til det totale antallet alderspensjonister i fylket med 8,2 prosent. Lavest andel har Nordland med 5,3 prosent. Sogn og Fjordane har den høyeste andelen alderspensjonister 85 år og over med 18,7 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 11,9 prosent.

Kombinert med uførepensjon

Det er ca. 1 950 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uførepensjon pr. 30. juni 2012. Pr 30. juni 2011 var tallet ca. 1 000.

Gjennomsnittlig pensjon

Den gjennomsnittlige årlige alderspensjonen for landet som helhet er drøyt 237 000 kroner for menn og drøyt 175 100 kroner for kvinner pr. 30. juni 2012. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 73,9 prosent av mennenes. Pr. 30. juni 2003 utgjorde kvinnenes pensjon 73,7 prosent av mennenes pensjon. Av mannlige alderspensjonister er det Akershus som har høyest gjennomsnittlig årlig pensjon med nærmere 264 000 kroner, for kvinner er det Oslo som har høyest med nærmere 199 000 kroner. 

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 1. halvår 2012 er 44 013,  mens antall nye i 1. halvår 2011 var 51 683. Andel nye alderspensjonister med tilleggspensjon økte fra 92,4 prosent i 1. halvår 2003 til 97,2 prosent i 1. halvår 2012.