Arkiv - Alderspensjon. September 2016

Statistikk pr. september 2016

Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen på alderspensjons-området

Antall

Ved utgangen av 3. kvartal 2016 er det 889 000 personer som mottar alderspensjon, en økning på 27 000 eller 3 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2015.

Nye alderspensjonister

Selv om antall alderspensjonister øker, går antall nye alderspensjonister ned sammenliknet med samme periode i fjor. Hittil i 2016 er det 50 200 nye alderspensjonister i tilsvarende periode. Dette er 4 400 færre enn i fjor.

Minstepensjonister

Antall minstepensjonister har gått ned de siste årene, da stadig flere som går av med pensjon har høyere opptjening. Særlig blant kvinnene har flere av de som går av med pensjon vært yrkesaktive. 148 000 av alderspensjonistene mottar en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå. Dette er en økning på 3 500 sammenliknet med september i fjor. Grunnen til økningen er at minstepensjonen økte med 4 500 kroner i året for gifte og samboende pensjonister og med 4 000 kroner for enslige pensjonister. Dette fører til at flere som tidligere mottok en pensjon som lå rett over minste pensjonsnivå, nå regnes med som minstepensjonister.

Mens gifte og samboende pensjonister fikk pensjonen omregnet fra september, ble omregningen for enslige minstepensjonister gjennomført i oktober. Vi forventer derfor at antall minstepensjonister vil fortsette å øke utover i 2016 før antallet vil gå ned igjen i 2017.

Aldersgruppa 62-66 år

90 700 personer i alderen 62-66 år mottar alderspensjon. Det betyr at 32 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen mottar alderspensjon. Dette er en økning på 3 100 personer sammenliknet med for ett år siden.

Det er flest menn som tar ut alderspensjon før fylte 67 år. 46 prosent av mennene og 18 prosent av kvinnene i alderen 62-66 år tok ut alderspensjon i september 2016.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 92 prosent i september 2007 til 97 prosent i september 2016. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive og har dermed rett på tilleggspensjon.

 

 

Fakta

Kvalitetsarbeid på statistikken

Vi har gjort en del kvalitetsarbeid på pensjonsstatistikken for perioden 2012-2016. Dette er for å forbedre geografifordelingen. Vi har hatt en utfordring med geografifordelingen på bydeler. Som følge av dette ser vi noen små avvik fra tidligere publiserte tall. Det gir særlig utslag på bydelsnivå og noe på kommunenivå der det har vært endringer i kommunestrukturen. Små endringer forekommer også på andre tall.