Arkiv - Alderspensjon. Juni 2017

Statistikk pr. 30. juni 2017

Statistikknotat alderspensjon:

Tabeller

Alderspensjonister:

Kommunetall:

Nye alderspensjonister:

 

Antall alderspensjonister har passert 900 000

Ved utgangen av juni 2017 var det 906 400 personer som mottok alderspensjon. Siden pensjonsreformen i 2011 har vi sett en kraftig økning av antall alderspensjonister. Særlig mange menn som har benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon før 67 år. Det er likevel flest kvinner blant alderspensjonistene, da de lever lengre enn mennene. Etterkrigskullene har også blitt alderspensjonister, noe som bidrar til ytterligere vekst.

 I løpet av første halvår 2017 var det 33 600 nye alderspensjonister. I første halvår 2011 var antall nye alderspensjonister 51 700 og i 2012 var antallet 44 000. I samme periode i 2016 var antall nye alderspensjonister 34 000. Vi ser dermed en utflating av antall nye alderspensjonister. Den største effekten av etterkrigskullene er tatt ut og de som nå fyller 67 år har hatt mulighet til å ta ut pensjon fra 62 år.

 

I 2021 passerer vi 1 million alderspensjonister

Ifølge NAVs siste prognoser forventer vi at antall alderspensjonister vil øke til 940 000 ved utgangen 2018 og 970 000 ved utgangen av 2019. Antallet forventes å passere 1 million i løpet av 2021. Prognosene viser et litt lavere nivå enn tidligere. Dette skyldes blant annet at vi har sett en svak nedgang i antall som velger å ta ut tidligpensjon.

Det kan også være at noen har mistet muligheten til å ta ut tidligpensjon etter heving av minstesatsene. Det er et krav til utbetaling på minste pensjonsnivå for å kunne ta ut pensjon før man fyller 67 år. Dette kan føre til at noen som tidligere hadde mulighet til å ta ut tidligpensjon, nå har mistet denne muligheten.

 

50 år med folketrygd

I år er folketrygden 50 år. I løpet av disse årene har vi sett en tredobling av antall alderspensjonister. Ved innføring av mer omfattende pensjonsrettigheter i 1967, var det 312 200 alderspensjonister. Dette utgjorde en andel av befolkningen på 8 prosent. I dag utgjør alderspensjonistene 17 prosent av befolkningen. Dette skyldes i stor grad at folk lever lenger og kan ta ut pensjon tidligere. I tillegg har det vært store årskull som har gått av med pensjon de siste årene.

I 1973 ble pensjoneringsalderen satt ned fra 70 til 67 år. Fra 2011 har pensjonister med tilstrekkelig opptjening mulighet til å ta ut pensjon fra de har fylt 62 år. Med innføring av folketrygden i 1967, fikk vi en av de største sosiale reformene i Norgeshistorien. Dette hadde stor betydning for alderspensjonistene. Med innføring av reformen ble alderspensjonen knyttet til arbeidsinntekt.

Siden da har det vært en kraftig vekst i antall med pensjonsopptjening utover minstenivået. Særlig har det da vært en markant endring i antall yrkesaktive kvinner. Antall minstepensjonister har blitt redusert en god del i løpet av disse årene.

 

 

Fakta

Kvalitetsarbeid på statistikken

Vi har gjort en del kvalitetsarbeid på pensjonsstatistikken for perioden 2012-2016. Dette er for å forbedre geografifordelingen. Vi har hatt en utfordring med geografifordelingen på bydeler. Som følge av dette ser vi noen små avvik fra tidligere publiserte tall. Det gir særlig utslag på bydelsnivå og noe på kommunenivå der det har vært endringer i kommunestrukturen. Små endringer forekommer også på andre tall.