Krigspensjon

Statistikk pr. 30. september 2020

Tabeller

Antall mottakere. Kjønn, alder, fylke og pensjonsgruppe. September 2011-2020 (pdf)   (xlsx)

Pr. september 2020 var det 1800 personer som mottok krigspensjon. Blant disse fikk 400 personer utbetalt krigspensjon som følge av skade (invalidepensjon) etter andre verdenskrig. Videre fikk 1300 av mottakerne ytelse som etterlatte (gjenlevendepensjon) etter en krigspensjonist.*

Antallet mottakere synker

Antallet mottakere har gått ned 51,2 prosent i løpet av de siste fem årene. I september 2015  var antallet krigspensjonister 3600. Den vanligste årsaken til avgang fra ordningen er dødsfall. Reduksjonen i antall mottakere må ses i sammenheng med at mottakergruppen eldes.

Høy alder og flest kvinner

Mottakerne av krigspensjon har høy alder. Den gjennomsnittlige alderen er 89 år. Hele 91,4 prosent av mottakerne er 80 år eller eldre. Det er også klart flest kvinner som mottar krigspensjon, kvinneandelen er 86,0 prosent. Den høye andelen kvinner skyldes blant annet at mange av mottakerne er etterlatte (gjenlevende) ektefeller etter en krigspensjonist som har gått bort.

Kompensasjon for nedsatt arbeidsevne etter skader i andre verdenskrig

Krigspensjon gis som kompensasjon til personer med men eller nedsatt arbeidsevne som følge av skade eller påkjenninger under sjøtjeneste, militær tjeneste, motstandsarbeid eller politisk fangenskap under krigen 1939-1945. Også andre skader som skyldes krigen, kan gi rett til krigspensjon. Flertallet av krigspensjonistene er sivilpersoner. Etterlatte etter krigspensjonister kan ha rett til krigspensjon beregnet ut fra avdødes krigspensjon. På visse vilkår kan det også gis gjenlevendepensjon selv om avdøde ikke mottok krigspensjon.

 

* Grunnet avrunding er det noe differanse mellom totalt antall og summen av invalidepensjon og gjenlevendepensjon