Personer med stønad fra folketrygden og fra andre ordninger administrert av NAV. 1998-2007. Antall

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I Alt 1 206 931 1 228 739 1 250 496 1 252 660 1 286 859 1 336 668 1 337 343 1 327 219 1 310 011 1 295 344
Alderspensjon 630 526 631 220 628 890 626 578 624 054 623 722 625 668 629 337 634 216 639 255
Supplerende stønad - - - - - - - - 2 401 2 575
Uførepensjon 258 103 269 840 279 573 285 364 292 224 301 214 302 369 300 877 297 485 294 850
Tidsbegrenset uførestønad 1) - - - - - - 8 515 18 814 30 333 38 694
Gjenlevende ektefeller 2) 29 288 28 034 27 087 26 511 25 914 25 246 24 632 24 209 24 009 23 310
Tidligere familiepleiere 329 296 267 253 223 207 182 172 158 152
Barnepensjonister 13 594 13 777 14 074 14 316 14 092 13 995 14 039 14 075 14 043 13 786
Ugifte forsørgere 29 272 27 671 27 403 17 638 16 997 16 504 17 088 17 038 16 055 14 856
Skilte og separerte forsørgere 15 391 13 652 12 979 8 445 8 473 9 143 9 924 10 250 9 495 8 357
Foreløpig uførestønad 3 552 2 312 2 076 2 099 2 210 1 878 2 078 1 414 1 337 1 409
Attføringspenger 3) 29 304 31 971 35 434 37 983 52 013 58 103 67 234 68 413 64 272 57 469
Rehabiliteringspenger 4) 31 237 33 968 39 696 45 856 52 471 60 874 50 374 47 305 46 478 47 056
Sykepenger 5) 100 073 107 248 121 206 125 541 128 145 136 717 125 087 117 895 120 918 121 491
Dagpengemottakere 6) 60 748 57 516 61 588 61 808 69 891 88 876 90 011 77 188 48 811 32 084
Annen Stønad
Grunnstønader i alt 129 988 130 087 131 231 132 161 132 937 133 752 133 732 133 015 131 922 130 897
Hjelpestønader i alt 89 191 89 096 89 538 89 794 89 671 89 532 87 128 86 692 86 524 85 765
Tekniske hjelpemidler 136 537 144 304 149 047 154 067 161 817 158 827 163 330 152 840 150 875 152 416
Stønad til barnetilsyn ikke
kombinert med pensjon/
overgangsstønad:
Gjenlevende ektefeller 169 73 75 57 49 88 51 38 40 39
Ugifte forsørgere 5 629 5 235 5 619 10 928 10 993 10 564 8 969 8 326 7 466 6 798
Skilte og separerte forsørgere 6 952 6 011 6 291 8 627 8 597 7 726 6 082 5 394 4 646 4 238
Personer med stønad fra andre
ordninger administrert av NAV
Avtalefestet pensjon (AFP) 21 573 25 628 31 576 32 558 33 475 34 140 35 613 37 395 41 282 44 251
Barnetrygd 531 378 536 947 585 966 590 546 595 637 602 899 609 225 614 630 620 344 624 951
Kontantstøtte 60 043 86 224 84 946 84 169 80 084 74 873 69 575 64 278 53 497 45 528
Bidragsmottakere 7) 128 339 130 841 133 392 134 518 135 033 117 274 114 798 112 740 109 167 103 741
1) Ordningen med tidsbegrenset uførestønad ble innført 1.1 2004
2) Gjenlevende ektefeller med pensjon/overgangsstønad
3) Tallene f.o.m. 2002 er basert på tall fra A-etat
4) Antall rehabiliteringspengemottakere i desember
5) Tall for sykepenger er tall pr 30.6
6) Totalt antall dagpengemottakere. Årsgjennomsnitt
7) Antall bidragsmottakere i desember