Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn og sats. Pr. 31.12.2009-2018. Antall.

Hjelpestønadssats 0 opphørte fra 1. juli, og det ble dermed ca. 11 000 færre mottakere av hjelpestønad

Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn og sats. Pr. 31.12.2009-2018.Prosent.