4.1. Definisjoner av sentrale begreper

Satser: Grunnstønad gis etter 6 satser. Reguleres som regel i januar hvert år.

Innvilgingskode: Grunnstønad innvilges pga ekstrautgifter til følgende formål:

  • drift av tekniske hjelpemidler
  • transport/drift av stønadsmottakerens bil
  • hold av førerhund
  • teksttelefon, og i særlige tilfeller til vanlig telefon
  • bruk av proteser, støttebandasje og lignende
  • fordyret kosthold ved diett
  • slitasje på klær og sengetøy

Nye pensjonister/pensjonister i tilgang: tilgang er definert som en mottaker med ytelse i måned x, men ikke (samme) ytelse i måned x-1.

Alder: Alder er definert som alder ved utgangen av måneden.

4.2. Målevariable

Antall mottakere: Antall personer som har mottatt en ytelse den aktuelle måneden.