NAVs omverdensanalyse 2019

NAVs omverdensanalyse 2019 viser at det er særlig tre trender som vil påvirke arbeidet til NAV fram mot 2030: det vil komme nye forventninger og muligheter når det gjelder NAVs tjenestetilbud, folk flytter og eldes, og det blir raskere omstillingstakt.

NAVs omverdensanalyse 2019 tar for seg de viktigste samfunnstrendene som vil påvirke arbeids- og velferdsområdet fram til 2030, samt konsekvenser dette kan få for NAV.

– Fram mot 2030 vil omstillingstakten i arbeidslivet øke. NAV må forvente flere brukere, høyere brukerforventninger og lavere budsjetter. Dette må vi løse ved å tilby gode digitale tjenester, samarbeide tettere med andre offentlige aktører og gjøre tøffere prioriteringer basert på kunnskap, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV.Det er tre hovedkonklusjoner fra omverdensanalysen 2019:

Folk flytter og eldes – velferdsstaten utfordres

Det er ventet langsommere befolkningsvekst og lavere årlig innvandring fram mot 2030. I tillegg blir det flere eldre, noe som vil gjøre det vanskelig å sikre bærekraftige velferdsordninger fremover. Det er forventet lavere arbeidsinnvandring, men at en høyere andel innvandrer som flyktninger eller gjennom familiegjenforening. Dette vil påvirke arbeidsmarkedet. Endringene i befolkningssammensetningen og bosettingsmønstre vil stille nye krav til NAV.NAV vil få flere brukere og lavere driftsbudsjetter i årene fremover, og NAV må anslagsvis drives 15 prosent mer effektivt fram mot 2030.

Raskere omstillingstakt

Det vil være en raskere omstillingstakt i arbeidslivet de neste årene. Dette vil medføre størst utfordringer for de med lav kompetanse, men de fleste må belage seg på kontinuerlig påfyll av kompetanse i løpet av arbeidslivet. Færre jobber enn tidligere antatt vil automatiseres helt bort, men OECD anslår samtidig at omkring én av fire jobber vil gjennomgå store endringer. Teknologien vil skape mange nye jobber, men de vil komme i andre yrker og kan komme andre steder i landet enn der jobbene forsvinner. NAV har en viktig rolle i denne omstillingen.

Nye forventninger og muligheter

NAVs brukere vil få mer innsyn og innflytelse, samtidig som de vil ha en mer aktiv rolle i egen sak. Digitaliseringen gjør at tjenestene til NAV kan bli mer effektive og mer personlig tilpasset. Samtidig vil brukerne stille større krav og forvente mer av våre tjenester. Digitaliseringen gir også potensial for bedre samordning mellom NAV, arbeidsgivere, kommuner, utdannings- og helsesektoren. Det vil føre til bedre brukeropplevelser.

Fakta

NAVs omverdensanalyse

NAV bruker omverdensanalysen til å reflektere rundt framtidas utfordringer og muligheter både for NAV sentralt og lokalt.

I tillegg ønsker NAV at den skal bidra til en mer kunnskapsbasert arbeids- og velferdspolitikk, og at vi i samarbeidet med andre aktører jobber ut fra samme fremtidsbilde.