1.1. Historikk

Syketrygdloven av 1956 hadde en bestemmelse om barselpenger. Da syketrygdloven ble opphevet, og sykepengerettighetene plassert i folketrygdloven, ble også bestemmelsene om barselpenger tatt inn i folketrygdloven. Kap. 14 i folketrygdloven omfatter nå ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon.

Det er publisert en del statistikk på foreldrepengeområdet fra 1984, jf. Trygdestatistisk årbok.

 

1.2. Brudd i statistikken

Utviklingen i antall menn og kvinner som mottar foreldrepenger i statistikkperioden påvirkes av flere ting, blant annet antall fødsler og gjeldende regelverk i perioden. Regelverkets bestemmelser for antall uker fedrekvote, mødrekvote og fellesperiode viser seg å legge sterke føringer for hvordan foreldrene velger å fordele permisjonstiden. Fra innføring av fedrekvoten i 1993 og fram til 2014 økte fedrekvoten, og hovedtendensen var at fedre økte sin uttaksperiode med foreldrepenger i stor grad i takt med økning av fedrekvoten. 1. juli 2014 ble fedrekvoten (og mødrekvoten) redusert fra 14 til 10 uker. Dette innebar en økning av fellesperioden på åtte uker.

Utviklingen fra 2014 viser at fedrene i hovedsak endrer sitt uttak i takt med reduksjonen av fedrekvoten.

Statistikken som viser antall dager som menn tar ut foreldrepenger er dermed påvirket av, og endres i forhold til antall fedrekvoteuker, og enkelte tidsintervaller i statistikken vil derfor ikke være sammenlignbare over tid.

Fra og med halvårs-statistikk 2012 kjøres statistikken på bakgrunn av nytt foreldrepengeregister for statistikkårene fra og med 2009. Statistikk for årene før 2009 hentes fra det kombinerte sykepenge- og foreldrepengeregisteret.

Ellers vil ordningen med fleksibelt uttak på inntil tre år påvirke statistikken, da periodene det gis statistikk for er kortere (1/2 år, 1. -3. kvartal, helt kalenderår). Det gjelder spesielt statistikk over antall dager med uttak. Utviklingen over tid vil imidlertid bli sammenlignbar.

Statistikk som ble publisert før 2003 har som krav at personen skulle ha avsluttet minst en periode med foreldrepenger, i tillegg til å ha fått utbetalt foreldrepenger i statistikkperioden.

For statistikk fra og med 2003 er kravet kun at personen skal ha fått utbetalt foreldrepenger i løpet av statistikkperioden. Endret krav er i samsvar med definisjoner som benyttes innenfor tilsvarende statistikkområder, eksempelvis sykepenger. Ny måte å kjøre på innebærer at flere personer kommer inn i statistikken, men tallene er helt sammenlignbare fra og med 2003.