1.1. Definisjoner av sentrale begreper

 

Fedrekvote: De antall uker av stønadsperioden som er forbeholdt far. Fedrekvoten ble innført i 1993.

Fedrekvoten har hatt følgende utvikling over tid:

Fra og med 1. april 1993: 4 uker/20 dager

Fra og med 1. juli 2005: 5 uker/25 dager

Fra og med 1. juli 2006: 6 uker/30 dager

Fra og med 1. juli 2009: 10 uker/50 dager

Fra og med 1. juli 2011: 12 uker/60 dager

Fra og med 1. juli 2013: 14 uker/70 dager

Fra og med 1. juli 2014: 10 uker/50 dager

Fra og med 1. juli 2018: 15 uker/75 dager

Fedrekvotens lengde var tidligere uavhengig av valg av dekningsgrad. Fra 1. januar 2019 er dette endret. For foreldre som får barn 1. januar 2019 eller senere, og velger 80 prosent dekningsgrad, er fedrekvoten nå 19 uker.

Mødrekvote: De antall uker av stønadsperioden som er forbeholdt mor. Mødrekvoten ble innført fra og med 1. juli 2013 og er per 1.juli 2018 på 15 uker/75 dager + tre uker før termin.

Fellesperioden: De antall uker av stønadsperioden som er igjen etter at tre uker før termindato, og antall uker fedrekvote + antall uker mødrekvote er trukket fra.

Dekningsgrad: Stønadsmottakerne kan velge 80 prosent dekningsgrad (regnet av grunnlaget for foreldrepenger) eller 100 prosent dekningsgrad ved uttak av foreldrepenger. 100 prosent dekningsgrad er 100 prosent lønn, begrenset til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Valg av dekningsgrad må gjøres før uttaket starter, og begge foreldre må ha samme dekningsgrad. Dekningsgraden kan ikke endres i løpet av foreldrepengeperioden.

Graderte foreldrepenger: En kombinasjon av delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger. Foreldrepengeperioden strekkes da over lengre tid, maksimalt inntil barnet fyller tre år.

 

1.2. Målevariable

Antall menn som har mottatt foreldrepenger i perioden, fordelt på fylke, alder og antall dager med foreldrepenger. Antall og prosent.

Antall kvinner som har mottatt foreldrepenger i perioden, fordelt på fylke, alder og dekningsgrad. Antall og prosent.

I tillegg gis gjennomsnittlig antall dager med foreldrepenger for både kvinner og menn.

Antall personer med graderte foreldrepenger i perioden, fordelt på kjønn, fylke og alder. Antall og prosent.

Antall personer med engangsstønad i perioden, fordelt på alder og fylke. Antall og prosent.

Antall personer med svangerskapspenger i perioden, fordelt på alder og fylke. Antall og prosent.