Kilde: NAVs statistikkregister for sykepenger/foreldrepenger. Datakilden er et eget registreringssystem for foreldrepenger i Infotrygd. Fra og med publisering 1. halvår 2012 er et nytt register, som inneholder bare foreldrepenger, tatt i bruk for statistikkår fra og med 2009.

Statistikken omfatter personer som har mottatt foreldrepenger i løpet av statistikkperioden, uavhengig av når barnet er født.

Ordningen med fleksibelt uttak gir anledning til uttak av foreldrepenger til barnet fyller tre år. Det betyr at statistikken ikke gir et fullstendig bilde av hver enkelt persons uttak av foreldrepenger/antall dager. For eksempel har utvidelse av fedrekvoten ført til at flere fedre deler opp foreldrepengeperioden, og dermed fremkommer i statistikken i flere statistikkperioder. Reduksjon av fedrekvoten kan ha motsatt effekt, at fedre velger å ta hele perioden samlet. I tillegg kan økt fellesperiode endre fordelingen av stønadsperioden mellom mor og far, og gi økt andel uttak for mor. Når mødre forlenger sitt uttak vil mulighetene være større for at mødre vil bli talt opp i flere statistikk-perioder, og antallet i statistikk-perioden vil dermed øke.

Det er sjelden at hele uttaket for en person faller innenfor statistikk-perioden/måleperioden. Antall fedre som har tatt ut hele fedrekvoteperioden i løpet av statistikk-perioden vil derfor være lavere enn det antall fedre som tar ut hele fedrekvoteperioden i løpet av permisjonstiden (inntil barnet fyller tre år). Statistikk basert på utbetaling av foreldrepenger i perioden viser en tendens, og gir et godt bilde av utviklingen på området, jf. historikk over 10 år.