Tabeller

Barnetrygd

Mottakere

Ved utgangen av september 2017 var det om lag 673 000 mottakere av barnetrygd. Det er på omtrent samme nivå som i september i fjor. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2008 er det en økning på nærmere 7 prosent. De aller fleste av mottakerne av barnetrygd er kvinner, men andelen menn er økende. I september 2017 var andelen menn 12 prosent, mot ca. 7 prosent ved samme tidspunkt i 2008. Menn står for det meste av økningen i antall mottakere fra 2008 til 2017.

Om lag halvparten av mottakerne er 40 år eller eldre. Andelen kvinner som er 40 år eller eldre har økt fra 44 prosent i september 2008 til 49 prosent i september 2017. Andelen menn som er 40 år eller eldre har økt med et par prosentpoeng fra september 2008 til september 2017, og er nå 64 prosent.

Det er flest barnetrygdmottakere i Akershus. I september 2017 bor 12,7 prosent av mottakerne her. Oslo har den neststørste andelen med 11,8 prosent. Oslo har imidlertid hatt størst økning i andelen mottakere i tiårs-perioden med ett prosentpoeng. Finnmark har den laveste andelen mottakere med 1,4 prosent.

Mottakere av utvidet barnetrygd

Som enslig mor eller far kan man få utvidet barnetrygd. Utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn eneforsørgeren faktisk bor sammen med.

Antall mottakere av utvidet barnetrygd (stort sett eneforsørgere) er ca. 122 200 ved utgangen av september 2017, og er 1900 færre enn på samme tidspunkt i fjor. 8 av 10 mottakere er kvinner. Antall mottakere av utvidet barnetrygd utgjør om lag 18 prosent av antall barnetrygdmottakerne totalt. Fra 2011 har det vært en svak reduksjon i andelen mottakere av utvidet barnetrygd.

Av totalt antall mannlige mottakere av barnetrygd er det stadig færre menn som mottar utvidet barnetrygd.  

Mottakere av utvidet barnetrygd er en god del eldre enn barnetrygdmottakere generelt, idet 6 av 10 er 40 år eller eldre (mot 5 av 10 for alle).

Barn

I september 2017 ble det utbetalt barnetrygd for om lag 1 134 700 barn, en økning på kun 165 barn fra samme tidspunkt i 2016. Det har de siste tre årene vært en svakere årlig økning enn tidligere år. Fra september 2008 til september 2017 har det vært en økning i antall barn på 4,1 prosent. Antall barn pr. mottaker har vært stabil i hele denne perioden.