Mottakere

Vi observerer fortsatt en nedgang i antall mottakere av kontantstøtte. Antall mottakere var pr. 30. september 2007 på 44 329 personer. Det er 14,6 prosent færre enn på samme tidspunkt i fjor. Over en periode på 7 år er nedgangen på over 46 prosent. Nedgangen i antall mottakere og barn skyldes at en større andel av ett- og toåringer har fått plass i barnehage.

Fordelingen av mottakere etter aldersgrupper viser at det er flest mottakere i aldersgruppen 30-34 år og færrest for de yngste. Som ved forrige kvartalsmåling observerer vi en reduksjon i alle aldersgrupper. Selv om menn kun utgjør 7,8 prosent av mottakerne, er det pr. 30. september 2007 1,7 prosent flere menn som mottar kontantstøtte.

Fylkesfordelingen viser at det er flest mottakere i de befolkningstette områdene Oslo, Rogaland og Hordaland, men det er mottakere med barn i fylkene Troms, Sør-Trøndelag, Vestfold og Telemark som avtar mest. Mottakere bosatt i Oslo har den laveste reduksjonen.

Barn

Tabellen over antall barn viser en nedgang på i alt 7 866 barn (14,6 prosent). Fordelt etter antall timer i barnehage finner vi den største nedgangen for de som er 1-8 timer i barnehage.

Kontrollerer vi for antall barn i befolkningen, viser statistikken at det blir utbetalt kontantstøtte til 40,7 prosent av alle barn i kontantstøttealder pr. september 2007. På samme tidspunkt i 2006 var andelen på 48,0 prosent.

I begge år er det ca. 112 000 barn i kontantstøttealder. Fordelingen mellom ett- og toåringer i denne gruppen er henholdsvis 52 og 48 prosent. Kontantstøtte perioden er til sammen 23 måneder. Den er 12 måneder for ettåringer og 11 måneder for toåringer. Men fordeligen mellom ett- og toåringer som det utbetales kontantstøtte for er 59,4 prosent ettåringer og 40,6 prosent toåringer i 2007 og henholdsvis 58,4 og 41,6 prosent i 2006. Mao. ser vi at andelen toåringer som det er utbetalt kontantstøtte for har gått mer ned enn for ettåringer. 

Ser vi nærmere på fylkesfordelingen over antall barn det utbetales kontantstøtte for, finner vi for september 2006 at fylkene Oppland på 62,5 prosent og Vest-Agder på 60,6 prosent har høyest andel i forhold til antall barn i kontantstøttealder. Akershus ligger lavest med 33,8 prosent. Sammenligner vi med 2007, observerer vi en nedgang for alle fylker. Fordelingen for henholdsvis Oppland, Vest-Agder og Akershus er pr. september 2007 på 54,8, 53,2 og 29,5 prosent.

Tabeller