Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

Trenden med færre antall mottakere av kontantstøtte fortsetter i 2009. Per juni 2009 var det i alt 47 524 personer som mottok kontantstøtte. Det er en nedgang på 9,8 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2008. Nedgangen i antall mottakere av kontantstøtte ser vi i sammenheng med at flere barn har fått barnehageplass over tid.

Kvinner utgjør per juni 2009 nær 90 prosent av alle kontantstøttemottakere (i alt 42 476 kvinnelige mottakere). Fra juni 2008 til juni 2009 er det færre kvinnelige mottakere i alle aldersgrupper, men reduksjonen er størst for kvinner i aldergruppen 30-34 år.

Over noen år har vi sett en tendens til flere mannlige kontantstøttemottakere. Fra juni 2008 til juni 2009 har menn en relativ økning i antall mannlige mottakere på 7,8 prosent (i alt 5 048 personer per juni 2009). Det er unge menn i alderen 20-24 år som øker mest i prosent, men hovedsakelig er det menn i alderen 30-39 som mottar kontantstøtte.

Utviklingen i antall barn

Ifølge kontantstøtteloven kan kontantstøtte utbetales til barn mellom ett og tre år, og maksimalt i 23 måneder, men barnet kan ikke ha heltidsplass i barnehage. Unntaket fra dette er for adopterte barn. For adopterte barn kan det ytes kontantstøtte frem til skolealder, men også for disse barna er perioden med kontantstøtte begrenset til 23 måneder.

I befolkningen er det per juni 2009 flere barn i kontantstøttealder (ett- og toåringer) enn på samme tidspunkt i 2008 (relativ økning på 1,5 prosent). Andelen barn som det utbetales kontantstøtte for i juni 2009, er på 42,5 prosent. I juni 2009 er det i alt 49 307 barn som mottar kontantstøtte. Det er en nedgang på 5 280 barn sammenlignet med juni 2008 (-9,7 prosent). Av alle barn med kontantstøtte utgjør ettåringer 63,5 prosent og toåringer 36,5 prosent per juni 2009.

Når vi sammenligner antall barn med kontantstøtte som andel av ett- og toåringer totalt i fylket, finner vi relativt store geografiske forskjeller. Gjennomsnittet for hele landet er på 42,5 prosent. De tre fylkene med høyest andel barn med kontantstøtte er Vest-Agder (58,6 prosent), Aust-Agder (54,5 prosent) og Oppland (53,6 prosent). Lavest andel har Akershus (30,7 prosent), Troms (32,3 prosent) og Finmark (33,1 prosent). Oslo er det fylket med flest barn i kontantstøttealder og det fylket med flest barn med kontantstøtte. Men andelen barn med kontantstøtte i Oslo er på 39,9 prosent, som er lavere enn for landet sett under ett.

Utvikling i eksport av kontantstøtte

Nytt for eksporttabellen per juni er at vi har satt en ny grense på antall mottakere som et land må ha før det oppgis i tabellen. Tabellen viser ikke observasjoner mindre enn 5. Tidligere grense var på 3 observasjoner.

Per juni 2009 er det i alt 846 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene. På samme tidspunkt i 2008 var det 637 mottakere. Det er en økning på 32,8 prosent. Statsborgerskapsoversikten viser at det i juni 2009 er flest mottakere fra Polen (60,5 prosent). Veksten i eksport til Polen er på 67,9 prosent fra juni 2008 til juni 2009 (207 mottakere). Polen ble medlem av EU fra 1. mai 2004.

Eksport av kontantstøtte til mottakere med norsk statsborgerskap har i perioden juni 2004 til juni 2009 økt marginalt fra 84 til 93 mottakere. Per juni 2009 utgjør norske mottakere kun 11 prosent.