Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

Trenden med færre mottakere av kontantstøtte fortsetter. Pr. juni 2008 var det i alt 52 678 personer som mottok kontantstøtte. Det er 8 074 færre mottakere enn på samme tidspunkt i fjor. Siden 2000 er det en nedgang i antall mottakere på hele 38 569. Selv om endringen er marginal, kan vi observere at det i løpet av åtte år har kommet til flere mottakere i aldersgruppen 45 år og oppover.

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor er det 15,0 prosent færre kvinnelige mottakere, men for menn er det 8,9 prosent flere kontantstøttemottakere. Menn utgjør kun 8,9 prosent av totalt antall mottakere, og det er i aldersgruppene 25 til 29 og 30 til 34 år vi finner den største veksten for mannlige mottakere.

Utviklingen i antall barn

I følge kontantstøtteloven kan kontantstøtte utbetales til barn mellom ett og tre år, og maksimalt i 23 måneder, men barnet kan ikke ha heltidsplass i barnehage. Unntaket fra dette er for adopterte barn. For adopterte barn kan det ytes kontantstøtte fram til skolealder, men også for disse barna er perioden med kontantstøtte begrenset til 23 måneder.

I befolkningen er det pr. juni 2008 114 036 barn i kontantstøttealder (ett- og toåringer). Andelen barn som det utbetales kontantstøtte til, utgjør 47,9 prosent av alle barn i denne aldersgruppen. Pr. juni 2008 er det i alt 54 599 barn som mottar kontantstøtte, en nedgang på 8 508 barn sammenlignet med juni 2007 (-13,5 prosent). Av disse utgjør ettåringer 62 prosent.

Det er relativt store geografiske forskjeller mht. antall barn med kontantstøtte som andel av ett- og toåringer totalt i fylket. De tre fylkene med høyest andel er Oppland (61,8 prosent), Vest-Agder (61,4 prosent) og Sogn og Fjordane (59,5 prosent). Lavest andel har Finnmark (37,2 prosent), Troms (37,6 prosent) og Akershus (37,7 prosent). Oslo (43 prosent) er det fylket med flest barn i kontantstøttealder. Andelen med kontantstøtte i Oslo er på 43 prosent, som er lavere enn for landet sett under ett på 47,9 prosent.

Av alle barn med kontantstøtte har andelen toåringer falt de senere årene, fra 43,5 prosent i juni 2000 til 37,8 prosent i juni 2008. Det vil si at vi ser en trend mot at det er færre personer som velger kontantstøtte det andre året.