Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

I desember 2009 var det 34 781 personer som mottok kontantstøtte. Det er en nedgang på 10,2 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2008. Nedgangen i antall mottakere av kontantstøtte skyldes at flere barn i kontantstøttealder har fått heltidsplass i barnehage.

Kvinner utgjør i desember 2009 nær 88 prosent av alle kontantstøttemottakere. Vi ser at det er færre kvinnelige mottakere i alle aldersgrupper, med unntak av kvinner over 45 år.

Over noen år har det vært en økning i antallet mannlige kontantstøttemottakere. Fra desember 2008 til desember 2009 økte antallet mannlige mottakere med 7,7 prosent. Det er unge menn i alderen 25-29 år som øker mest i prosent (23,2), men det er fortsatt menn i alderen 30-39 som utgjør den største gruppen av mannlige kontantstøttemottakere (30,6 prosent).

Utviklingen i antall barn

Ifølge kontantstøtteloven kan kontantstøtte utbetales til barn mellom ett og tre år, og maksimalt i 23 måneder, men barnet kan ikke samtidig ha heltidsplass i barnehage. Unntaket fra dette er for adopterte barn. For adopterte barn kan det ytes kontantstøtte frem til skolealder, men også for disse barna er perioden med kontantstøtte begrenset til 23 måneder.

I befolkningen er det i desember 2009 117 820 barn i kontantstøttealder (ett- og toåringer) mot 115 951 på samme tidspunkt i 2008. I desember 2009 utbetales det kontantstøtte for i alt 36 222 barn, noe som utgjør en andel på ca. 30 prosent av alle barn i kontantstøttealder. Det er en nedgang på 4 055 barn sammenlignet med desember 2008 (-10,1 prosent). Av alle barn med kontantstøtte utgjør ettåringer 59,5 prosent og toåringer 40,5 prosent i desember 2009.

Når vi sammenligner antall barn med kontantstøtte som andel av ett- og toåringer totalt i landet, finner vi relativt store geografiske forskjeller mellom fylkene. De tre fylkene med høyest andel barn med kontantstøtte er Vest-Agder (47,1 prosent), Aust-Agder (42,9 prosent) og Oppland (42,4 prosent). Lavest andel har Akershus (19,2 prosent), Finnmark (22,0 prosent) og Troms (22,1 prosent). Oslo er det fylket med flest barn i kontantstøttealder og det fylket med flest barn med kontantstøtte. Men andelen barn med kontantstøtte i Oslo er på 28,5 prosent, som er lavere enn for landet sett under ett (30,7 prosent).

Utvikling av eksport av kontantstøtte

Tabellen viser ikke landfordelingen for observasjoner mindre eller lik 5. Disse observasjonene har vi flyttet til kategorien andre land og teller nå med i totalsummen.

I desember 2009 er det i alt 1026 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene. På samme tidspunkt i 2008 var det 771 mottakere. Det er en økning på 33,1 prosent.

Statsborgerskapsoversikten viser at det i desember 2009 er flest mottakere fra Polen (64,8 prosent). Veksten i eksport til Polen er på 58,3 prosent fra desember 2008 til desember 2009 (245 mottakere). Polen ble medlem av EU fra 1. mai 2004.

Eksport av kontantstøtte til mottakere med norsk statsborgerskap utgjør per desember 2009 8,4 prosent av totalt antall eksportmottakere. I desember 2004 var den tilsvarende andelen på 56 prosent.

Antallet norske statsborgere som mottar kontantstøtte etter EØS-reglene om eksport, har gått ned med 14,9 prosent fra desember 2008 til desember 2009 (en nedgang på 15 personer).