Tabeller

Foreldrepenger ved fødsel

I løpet av året 2013 var det 58 916 menn og 85 509 kvinner som mottok foreldrepenger. Antall menn økte med knapt 1 prosent fra 2012, mens antall kvinner gikk ned med 3,5 prosent.

Utviklingen i antall menn og kvinner som har tatt ut foreldrepenger i statistikkperioden har blant annet sammenheng med antall fødsler. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) har det vært en årlig reduksjon i antall fødsler, fra 2009 til 2011. Fra 2011 til 2012 var antall fødsler tilnærmet uendret; 60 220 levendefødte barn i 2011 og 60 255 i 2012. Tall for antall fødsler i 2013 er ikke publisert fra SSB.

I tillegg er menns og kvinners uttak av foreldrepenger i perioden påvirket av det regelverk som gjelder (fleksibelt uttak, antall uker fedrekvote og antall uker valgfri periode mv.) Uttaksmønster for den enkelte familie vil variere, selv om det ofte er slik at mor tar ut første del av foreldrepermisjonen. Statistikkperioden ved denne publiseringen er ett kalenderår. Ettersom foreldrepenger kan gis inntil barnet fyller tre år, gir ikke dette et fullstendig bilde av personenes totale uttak av foreldrepenger/antall dager (se statistikkinformasjon nedenfor).

Menn

Ved enhver økning i antall uker fedrekvote, ser vi ut fra statistikken at fedrene også øker sitt uttak i de påfølgende år. Vi ser at endringen per 1. juli 2011 (fedrekvoteperioden økte fra 10 til 12 uker) gjør seg tydelig gjeldende i statistikken for 2013. Av fedre som mottok foreldrepenger i 2013 var det 36 prosent som tok ut akkurat 12 uker (60 dager). I Akershus er andelen fedre som tok ut 12 uker i løpet av 2013 nærmere 44 prosent, sett i forhold til alle fedre med foreldrepenger i dette fylket. På landsbasis er det nærmere 44 prosent av fedrene som tok ut foreldrepenger i 12 uker eller mer i 2013. I Oslo og Akershus er det ca. 51 prosent av fedrene som har valgt uttak på 12 uker eller mer, sett i forhold til fedre med foreldrepenger i de respektive fylker.

For barn født 1. juli 2013 eller senere ble fedrekvoten endret fra 12 uker til 14 uker. Uttak for fedre med rettigheter etter disse reglene vil i hovedsak fremkomme i statistikken i 2014/2015. Andelen fedre i alderen 35 år og eldre er økende, og utgjør nå ca. 48 prosent mot ca. 42 prosent i 2004.

Fylkesfordelingen viser at for Oslo og Akershus er det ca. 56 prosent av fedrene som er i denne aldersgruppa, sett i forhold til fedre med foreldrepenger i alt i disse fylkene. I Nord-Trøndelag er andelen i underkant av 42 prosent.

Aldersgruppa 40 år og eldre utgjorde ca. 13 prosent av alle fedre med foreldrepenger i 2004, og ca. 19 prosent i 2013.

Kvinner

Det er en reduksjon i antall kvinner som mottok foreldrepenger i løpet av 2013 på 3,5 prosent, sammenlignet med 2012.

Når det gjelder dekningsgraden er det en økende andel kvinner med foreldrepenger som velger 100 prosent foreldrepenger i stedet for 80 prosent foreldrepenger og lengre stønadsperiode (foreldre må velge samme dekningsgrad). På landsbasis har andelen kvinner med dekningsgrad lik 100 prosent av lønn økt fra ca. 25 prosent i 2004 til ca. 59 prosent i 2013. I Rogaland har nærmere 64 prosent av kvinnene valgt uttak med 100 prosent av lønn, sett i forhold til kvinner med foreldrepenger i alt i dette fylket. Til sammenligning var det knapt 52 prosent av kvinnene i Troms og Oppland som valgte uttak med 100 prosent av lønn i løpet av 2013.

Økning av andelen kvinner som velger dekningsgrad på 100 prosent har sannsynligvis sammenheng med at dette i de fleste tilfeller er mest økonomisk lønnsomt, sammenlignet med 80 prosent dekningsgrad. I tillegg har permisjonslengden blitt forlenget flere ganger de siste årene. Fra og med 1. juli 2013 er permisjonsperioden på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad. Det kan være at noen mottakere finner at det for dem er en tilfredsstillende lengde på permisjonen.

Fra og med 1. juli 2013 er det også innført mødrekvote. Mødrekvoten gjelder for fødsler som skjer 1. juli og senere, og er den delen av foreldrepermisjonen som er forbeholdt mor. Mødrekvoten er på 14 uker, dvs. samme antall uker som fedrekvoten.

Menn/kvinner. Gjennomsnittlig antall dager

Menn som mottok foreldrepenger i løpet av året 2013 hadde et gjennomsnittlig uttak på 46 dager hver i 2013. I Oslo hadde fedrene et gjennomsnittlig uttak av foreldrepenger på 49 dager hver. For kvinner ligger gjennomsnittlig uttak av foreldrepenger i 2013 på 114 dager. Fra 2004 til 2013 er gjennomsnittlig antall dager for kvinner redusert med ca. 9 prosent, og har i hovedsak sammenheng med økt uttak for far.

Personer med graderte foreldrepenger ved fødsel

Gradert uttak gir anledning til å forlenge stønadsperioden ved å kombinere arbeid med stønad. Gradert uttak kan maksimalt løpe i tre år etter fødsel.

I løpet av året 2013 var det 18 937 personer (ca. 2 prosent økning fra 2012) som benyttet seg av gradert uttak av foreldrepenger, dvs. ca. 13 prosent av alle personer som mottok foreldrepenger i løpet av 2013. Av de som valgte gradert uttak var det ca. 75 prosent menn.

Av totalt antall menn som mottok foreldrepenger i løpet av året 2013 var det ca. 24 prosent som valgte gradert uttak. Av kvinner som mottok foreldrepenger var det i underkant av 6 prosent som valgte gradert uttak i denne perioden.

Fylkesfordelingen viser at det er Agder-fylkene som benytter ordningen mest, mens Oslo og Finnmark benytter ordningen minst (personer med gradert uttak sett i forhold til personer med foreldrepenger i alt i det aktuelle fylket).

Engangsstønad ved fødsel

Engangsstønad ved fødsel kan gis til personer som ikke har rett til foreldrepenger, eller dersom foreldrepengene utgjør mindre enn størrelsen på engangsstønaden.

I løpet av året 2013 var det 9 852 personer som mottok engangsstønad ved fødsel. Det er en økning på 5 prosent fra 2012, mens det de senere årene har vært en reduksjon i antall mottakere av engangsstønad.

Svangerskapspenger

Svangerskapspenger gis til friske, gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. Det er et krav at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid.

I løpet av året 2013 var det 5 110 kvinner som mottok svangerskapspenger, en økning på 4,5 prosent fra 2012. Fylkesoversikten viser store variasjoner når det gjelder bruk av ordningen. Østfold oppgir å ha gitt god informasjon om ordningen, og dette kan være årsaken til at 18 prosent av totalt antall kvinner som mottok svangerskapspenger i 2013 finnes i Østfold. Til sammenligning var det i Oppland i underkant av én prosent kvinner som mottok svangerskapspenger.

Statistikkinformasjon

Denne statistikken omfatter personer som har mottatt foreldrepenger i løpet av ett kalenderår. Ordningen med fleksibelt uttak gir anledning til uttak av foreldrepenger til barnet fyller tre år. Det betyr at statistikken ikke gir et fullstendig bilde av hver enkelt persons uttak av foreldrepenger/antall dager. For eksempel har utvidelse av fedrekvoten ført til at flere fedre deler opp foreldrepengeperioden, og dermed fremkommer i statistikken i flere statistikkperioder. Ettersom det er sjelden at hele uttaket for en person faller innenfor ett kalenderår vil antall fedre som har tatt ut hele fedrekvoteperioden i løpet av måleperioden/statistikkperioden være lavere enn det antall fedre som tar ut hele fedrekvoteperioden i løpet av foreldrepengeperioden.

Vi mener likevel at statistikken gir et godt bilde av utviklingen på området.