Hele 7 av 10 fedre med foreldrepenger i 1. halvår 2007 tok ut 5 uker eller mer

Statistikken viser at fedre tar ut de tildelte fedrekvote-ukene og mer enn det. Andelen som tar ut 8 uker eller mer er stadig økende. I 1. halvår 1998 var det knapt 8 prosent menn med en foreldrepengeperiode på 8 uker eller mer. I 1. halvår 2007 hadde andelen økt til nærmere 13 prosent. 

Fra 1. januar 2007 er det gitt anledning til større fleksibilitet ved uttak av foreldrepenger. Ved fleksibelt uttak er det mulig å forlenge foreldrepengeperioden i inntil 3 år.

Menn

I 1. halvår 2007 var det 18 487 menn med foreldrepenger ved fødsel, en økning på 1 037 fra 1. halvår 2006.  Dette må sees i sammenheng med at året 2006 hadde høyeste fruktbarhet siden 1991 (SSB). Det ble født ca. 1 800 flere barn i 2006 enn i 2005 (SSB). Fra 1. halvår 1998 til 1. halvår 2007 økte antall menn med foreldrepenger med 25 prosent.

For barn født fom 1. juli 2005 ble fedrekvoten utvidet fra 20 dager (4 uker) til 25 dager (5 uker). Fedrekvoten ble på nytt utvidet, dvs. fra  25 dager (5 uker) til 30 dager (6 uker) for barn født fom 1. juli 2006.

Hoveddelen av fedrene tar ut foreldrepenger i løpet av siste del av foreldrepengeperioden. Dette ser vi ved økningen av fedre med 5 ukers foreldrepengeperiode. Andelen med 5 uker økte fra 20 til 39 prosent fra 1. halvår 2006 til 1. halvår 2007. Regelendringen fra 1. juli 2006 har også begynt å virke; 1. halvår 2006 var det knapt 1 prosent menn med 6 uker, mens andelen i 1. halvår 2007 var nærmere 15 prosent. Vi regner med at effekten av regelendringen i 2006 vil forsterkes i løpet av 2007 og 2008.

Det er stor forskjell på lengden av foreldrepengeperioden innen de forskjellige aldersgruppene. Hovedsakelig er det slik; jo eldre mann, desto lengre foreldrepengeperiode. Gjennomsnittlig har 70 prosent menn 5 uker eller mer. I aldersgruppa 20-24 år har 58 prosent av mennene 5 uker eller mer, mens blant menn i aldersgruppa 35-39 år har 73 prosent 5 uker eller mer.

Kvinner

Antall kvinner med foreldrepenger har vært relativt stabilt de siste årene med unntak av 2007. Antallet var ca 26.700 i 1. halvår 2004-2006, og økte til ca. 28 000 i 1. halvår 2007. Dvs. en økning på 5 prosent fra 2006 til 2007. Økningen i antall fødte barn steg med drøyt 3 prosent fra 2005 til 2006 (SSB).

Sju av ti kvinner har foreldrepenger med 80 prosent av full lønn. Dette gjelder for alle aldersgrupper, unntatt for kvinner under 25 år, der knapt seks av ti har 80 prosent. Andelen kvinner over 35 år er økende.

Tabeller