Tabeller

Foreldrepenger ved fødsel

Nærmere 7 av 10 fedre med foreldrepenger i 1.-3. kvartal 2009 tok ut 6 uker eller mer.

Iflg. Statistisk sentralbyrå ble det født 60 500 barn i Norge i 2008, en økning på 2 000 sammenlignet med 2007. Fruktbarhetstallet for 2008 ble beregnet til 1,96, som er det høyeste siden 1975. Statistikk over uttak av foreldrepenger vil ha sammenheng med antall fødsler. Vi ser i statistikken for 2009 en stor økning i antall personer med foreldrepenger. 

Menn

I løpet av 1.-3. kvartal 2009 var det 34 136 menn med foreldrepenger. Økningen er på knapt 8 prosent sett i forhold til samme periode i 2008, og er den største økningen de senere åra.  

Nærmere 67 prosent av fedrene med foreldrepenger har en foreldrepengeperiode på 6 uker eller mer, alle aldersgrupper sett under ett. I aldersgruppa 35 -39 år er det nærmere 69 prosent som tar ut 6 uker eller mer. Totalt er det knapt 13 prosent av fedrene som velger 8 uker eller mer.

Fra og med 1. juli 2009 er fedrekvoten økt fra 6 til 10 uker. Foreløpig gir ikke dette seg utslag i statistikken. Oftest er det slik at mor tar ut foreldrepenger i første del av foreldrepengeperioden, og far i siste del av perioden.Effekten av regelendringen i 2009 vil derfor ikke være synlig i statistikken før i 2010.

Av menn, bosatt i Oslo, med foreldrepenger i løpet av 1.-3. kvartal 2009 var det ca. 74 prosent som mottok foreldrepenger i 6 uker eller mer. I Aust-Agder var det ca. 51 prosent som hadde tilsvarende uttak.

Kvinner

I løpet av 1.- 3. kvartal 2009 var det 43 503 kvinner med foreldrepenger. Økningen fra 1.-3. kvartal 2008 til samme periode i 2009 er nær 8 prosent, og er den største økningen de senere åra. To av tre kvinner har foreldrepenger med 80 prosent av full lønn. Andelen med foreldrepenger med 100 prosent av lønnen er økende.

Personer med graderte foreldrepenger ved fødsel

Stadig flere personer ønsker å benytte seg av gradert uttak av foreldrepenger, og kombinere delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger over en lengre periode. I løpet av 1.-3. kvartal 2009 er det 5 198 personer som har benyttet seg av ordningen med gradert uttak. Av disse er det ca 52 prosent menn. Til sammenligning var det ca 43 prosent menn som hadde benyttet seg av ordningen i samme periode i 2008. Dersom en ser antall menn med gradert uttak av foreldrepenger i forhold til totalt antall menn med foreldrepenger, er andelen med gradert uttak knapt 8 prosent.  For kvinner er andelen knapt 6 prosent.

Engangsstønad ved fødsel

I løpet av 1.-3. kvartal 2009 var det 9 580 personer som mottok engangsstønad ved fødsel.  Det er en økning på drøyt 7 prosent i forhold til samme periode i fjor. Økningen har sannsynligvis sammenheng med økt antall fødsler i 2008.

Svangerskapspenger

I løpet av 1.-3. kvartal 2009 var det 2 273 kvinner som mottok svangerskapspenger, en økning på vel 26 prosent sammenlignet med 1.-3. kvartal 2008. Det er den sterkeste årlige økningen på mange år.