Tabeller --- Oppdatert 10. mai 2010

2 av 3 fedre med foreldrepenger i løpet av 2009 tok ut 6 uker eller mer

Iflg. Statistisk sentralbyrå ble det født 61 800 barn i Norge i 2009, en økning på 1 300 barn sammenlignet med 2008. Fruktbarhetstallet for 2009 er beregnet til 1,98. Ikke siden 1972 har det vært født flere barn i Norge, dvs. at året 2009 har det høyeste fødselstallet på 37 år.  Fra 2007 til 2008 var det en økning i antall fødsler på 2000.

Statistikk over uttak av foreldrepenger vil ha sammenheng med antall fødsler. Vi ser i statistikken for 2009 en stor økning i antall personer med foreldrepenger.

Når det gjelder statistikken må en være oppmerksom på at statistikkperioden for foreldrepenger er ett kalenderår. (Jf. Om statistikken). Det innebærer at en ikke vil kunne fange opp uttak som går over flere kalenderår. Ordningen med fleksibelt uttak medfører en uttaksperiode av foreldrepenger på inntil 3 år.

Menn

I løpet av 2009 var det 43 179 menn med foreldrepenger. Økningen er på knapt 8 prosent sett i forhold 2008, og er den største økningen de senere åra.  

Nærmere 71 prosent av fedrene med foreldrepenger har en foreldrepengeperiode på 6 uker eller mer, alle aldersgrupper sett under ett. I aldersgruppa 35 -39 år er det 72 prosent som tar ut 6 uker eller mer. Totalt er det drøyt 15 prosent av fedrene som velger 8 uker eller mer.

Fra og med 1. juli 2009 er fedrekvoten økt fra 6 til 10 uker. Foreløpig gir ikke dette utslag i statistikken. Oftest er det slik at mor tar ut foreldrepenger i første del av foreldrepengeperioden, og far i siste del av perioden. Med en fedrekvoteperiode på 10 uker kan det være at fedre i større grad velger en deling av fedrekvoten i flere perioder.

Effekten av regelendringen i 2009 vil ikke være synlig i statistikken før i 2010.

Kvinner

I løpet av året 2009 var det 54 474 kvinner med foreldrepenger. Økningen fra 2008 til 2009 er nær 6 prosent, og er den største økningen de senere åra.

To av tre kvinner har foreldrepenger med 80 prosent av full lønn. Andelen med foreldrepenger med 100 prosent av lønnen er økende.

Personer med graderte foreldrepenger ved fødsel

Antall personer som ønsker å benytte seg av gradert uttak av foreldrepenger er økende. I løpet av 2009 var det 6 952 personer som benyttet seg av ordningen med å kombinere delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger. Av disse var ca. 53 prosent menn. Til sammenligning var det ca 45 prosent menn som hadde benyttet seg av ordningen i løpet av 2008. 8,5 prosent av totalt antall menn med foreldrepenger i 2009 hadde valgt gradert uttak. Av totalt antall kvinner med foreldrepenger i 2009 var det 6 prosent som hadde valgt gradert uttak.

Fylkesfordelingen viser at ordningen med gradert uttak var mest benyttet i Aust-Agder. Av menn med foreldrepenger i Aust-Agder var det ca. 20 prosent som hadde valgt gradert uttak.  

Engangsstønad ved fødsel

I løpet av året 2009 var det 12 206 personer som mottok engangsstønad ved fødsel.  Det er en økning på knapt 8 prosent i forhold til 2008. Økningen har sannsynligvis sammenheng med økt antall fødsler.

Svangerskapspenger

I løpet av året 2009 var det 2 977 kvinner som mottok svangerskapspenger, en økning på knapt 26 prosent sammenlignet med 2008. Det har i de senere åra vært en sterk årlig økning i antall kvinner med svangerskapspenger. I aldersgruppa 30-34 år finner vi den høyeste andelen kvinner med svangerskapspenger.