Tabeller

Foreldrepenger ved fødsel

2 av 3 fedre med foreldrepenger i 2008 tok ut 6 uker eller mer.

Statistikken viser at de fleste fedre benytter fedrekvoteperioden på 6 uker. Mange fedre forlenger også perioden,  utover fedrekvoten. Andelen som tar ut 8 uker eller mer har de siste to-tre årene ligget på 13-14 prosent. Til sammenligning var det drøyt 6 prosent fedre med en foreldrepengeperiode på 8 uker eller mer i 1999. 

Menn

I løpet av 2008 var det 40 183 menn med foreldrepenger, en økning på nær 7 prosent fra året før.  Fra 1999 til 2008 økte antall menn med foreldrepenger med drøyt 29 prosent.

Hoveddelen av fedrene tar ut foreldrepenger i løpet av siste del av foreldrepengeperioden. Andelen fedre som har tatt ut 6 uker fedrekvote/foreldrepengeperiode økte fra drøyt 36 prosent 2007 til drøyt 54 prosent i 2008. Effekten av regelendringen i 2006 er i all hovedsak synliggjort i statistikken. Samtidig er det flere og flere som benytter seg av gradert uttak, og dermed strekker stønadsperioden ut i tid (maksimalt inntil barnet fyller tre år).

Det er stor forskjell på lengden av foreldrepengeperioden innen de forskjellige aldersgruppene. Gjennomsnittlig har knapt 71 prosent av fedrene med foreldrepenger en foreldrepengeperiode på 6 uker eller mer. I aldersgruppa under 25 år har nær 64 prosent av fedrene 6 uker eller mer, mens blant fedre i aldersgruppa 35-39 år har nær 73 prosent 6 uker eller mer.

Av menn, bosatt i Oslo, med foreldrepenger i løpet av 2008 var det i underkant av 77 prosent som mottok foreldrepenger i 6 uker eller mer. I Vest-Agder var det knapt 56 prosent som hadde tilsvarende uttak.

For barn født fra og med 1. juli 2005 ble fedrekvoten utvidet fra 20 dager (4 uker) til 25 dager (5 uker). Fedrekvoten ble utvidet til 30 dager (6 uker) for barn født fra og med 1. juli 2006.

Menn med foreldrepenger fordelt på næring

Av totalt antall menn som ble fedre i 2006 (inkl. menn som ikke har opparbeidet seg rett til fedrekvote/foreldrepenger) er det 62 prosent som har mottatt foreldrepenger. I 2005 var det 60 prosent. Fordelt på næring finner vi de største gruppene innenfor næringene industri og bergverk samt varehandel, hotell og restaurantvirksomhet. Dette gjelder for begge år. Statistikken som omfatter næring er produsert med utgangspunkt i tidspunktet for når barnet er født. Eksempelvis er det slik at dersom barnet er født i løpet av 1. halvår 2006 er det sett på fars uttak av foreldrepenger i perioden 2006 og 2007 (jf. fotnoter i tabellene). I statistikken for øvrig er det sett på uttak av foreldrepenger innenfor en bestemt periode, uavhengig av når barnet er født.

Kvinner

I løpet av 2008 var det 51 575 kvinner med foreldrepenger. Antall kvinner med foreldrepenger har vært relativt stabilt over tid, men har økt noe de siste årene. Økningen fra 2007 til 2008 var på knapt 3 prosent.

Andelen kvinner som er 35 år eller eldre har økt med 8 prosentpoeng fra 1999 til 2008.

To av tre kvinner har foreldrepenger med 80 prosent av full lønn. Andelen har variert noe over tid.

Personer med graderte foreldrepenger ved fødsel

Etter regelendringen 1.01.07 er det et økende antall personer som ønsker å benytte seg av gradert uttak av foreldrepenger, og kombinere delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger over en lengre periode. I løpet av 2008 var det 4 845 personer som benyttet seg av ordningen med gradert uttak. Det er nesten en dobling i forhold til 2007. Av totalt antall personer med gradert uttak i 2008 var det knapt 45 prosent menn.  Dersom en ser antall menn med gradert uttak av foreldrepenger i forhold til totalt antall menn med foreldrepenger er andelen med gradert uttak drøyt 5 prosent.  Det samme gjelder for kvinner.

De fleste brukere av ordningen finner vi i aldersgruppa 30-34 år.

Engangsstønad ved fødsel

I løpet av 2008 var det drøyt 11 300 personer som mottok engangsstønad ved fødsel. Fra 1999 til 2008 viser tallene en reduksjon på knapt 21 prosent. Reduksjonen kan ha sammenheng med at flere har opparbeidet seg rett til foreldrepenger.

Det enkelte fylkets andel, sett i forhold til hele landet, har vært forholdsvis stabil over tid, bortsett fra Oslo hvor det har vært en økning på drøyt 5 prosentpoeng fra 1999 til 2008.Etter flere år med uendret sats er engangsstønaden per barn fra og med 1.01.09 satt til 35 263 kroner.

Svangerskapspenger

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. Det er et krav at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid. Fra og med 1.01.07 er svangerskapspenger gitt selvstendig opptjeningsrett til feriepenger.

I løpet av 2008 var det 2 372 kvinner som mottok svangerskapspenger, en økning på knapt 18 prosent sammenlignet med 2007. Statistikken viser en økende andel av kvinner som er 35 år eller eldre som mottar svangerskapspenger.