Tabeller

Foreldrepenger ved fødsel

3 av 5 fedre med foreldrepenger i 1. halvår 2009 tok ut 6 uker eller mer

Iflg. Statistisk sentralbyrå ble det født 60 500 barn i Norge i 2008, en økning på 2000 sammenlignet med 2007. Fruktbarhetstallet for 2008 ble beregnet til 1,96, som er det høyeste siden 1975. Statistikk over uttak av foreldrepenger vil ha sammenheng med antall fødsler. Vi ser i statistikken for 2009 en økning i antall personer med foreldrepenger.  

Menn

I løpet av 1. halvår 2009 var det 20 496 menn med foreldrepenger. Økningen er på knapt 8 prosent sett i forhold til samme periode i 2008, og er den største økningen de senere åra.  

60 prosent av fedrene med foreldrepenger har en foreldrepengeperiode på 6 uker eller mer, alle aldersgrupper sett under ett. I aldersgruppa 35 -39 år er det nærmere 62 prosent som tar ut 6 uker eller mer. Totalt er det drøyt 11 prosent av fedrene som velger 8 uker eller mer.

Av menn, bosatt i Oslo, med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 2009 var det ca. 70 prosent som mottok foreldrepenger i 6 uker eller mer. I Aust-Agder var det ca. 43 prosent som hadde tilsvarende uttak.

Kvinner

I løpet av 1. halvår 2009 var det 30 724 kvinner med foreldrepenger. Antall kvinner med foreldrepenger har vært relativt stabilt over tid, men har økt noe de siste årene. Økningen fra 1. halvår 2008 til samme periode i 2009 er i overkant av 7 prosent, og er den største økningen de senere åra. Andelen kvinner som er 35 år eller eldre er økende.

To av tre kvinner har foreldrepenger med 80 prosent av full lønn. Andelen med 100 prosent lønn er økende.

Personer med graderte foreldrepenger ved fødsel

Det er fortsatt økning i antall personer som ønsker å benytte seg av gradert uttak av foreldrepenger, og kombinere delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger over en lengre periode. I løpet av 1. halvår 2009 er det 3 778 personer som har benyttet seg av ordningen med gradert uttak, herav noen flere menn enn kvinner. Til sammenligning var det 41 prosent menn som hadde benyttet seg av ordningen i samme periode i 2008. Dersom en ser antall menn med gradert uttak av foreldrepenger i forhold til totalt antall menn med foreldrepenger er andelen med gradert uttak drøyt 9 prosent.  For kvinner er andelen 6 prosent.

Engangsstønad ved fødsel

I løpet av 1. halvår 2009 var det 6 621 personer som mottok engangsstønad ved fødsel. Fra 1. halvår 2000 til 1. halvår 2009 viser tallene en reduksjon på drøyt 12 prosent, mens tallene viser en økning fra 1. halvår 2008 til 1. halvår 2009 på ca. 8 prosent. Økningen har sannsynligvis sammenheng med økt antall fødsler i 2008.

Svangerskapspenger

I løpet av 1. halvår 2009 var det 1 566 kvinner som mottok svangerskapspenger, en økning på knapt 25 prosent sammenlignet med 1. halvår 2008. Det er den sterkeste årlige økningen på fem år.