Tabeller

Bidragspliktige

Bidragsmottakere

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Utviklingen i antallet bidragsmottakere og bidragspliktige

I september 2019 var det 65 035 bidragsmottakere og 59 110 bidragspliktige som brukte NAVs tjenester til formidling av barnebidrag. NAV har kun statistikk over de som velger å få bistand av det offentlige til å fastsette og/eller formidle barnebidraget. Statistikken inkluderer derfor ikke de som har private ordninger.

Sammenlignet med september 2018 har antallet bidragsmottakere gått ned med 5,7 prosent, om lag 4 000 personer, og antallet bidragspliktige har gått ned med 5,8 prosent, om lag 3 600 personer. Antallet bidragsmottakere og bidragspliktige som benytter offentlig ordning til formidling av barnebidrag har lenge vist en reduksjon, og over en tiårsperiode har reduksjonen vært på henholdsvis 28,7 og 29,6 prosent.

91 prosent av bidragsmottakerne er kvinner og 84 prosent av de bidragspliktige er menn. Disse andelene har holdt seg stabile over lang tid. 57 prosent av de bidragspliktige og 48 prosent av bidragsmottakerne er over 40 år, men den største nedgangen for både bidragsmottakere og bidragspliktige er det i de yngste aldersgruppene. For de under 30 år har det blitt 13,1 prosent færre bidragsmottakere og 13,8 prosent færre bidragspliktige når vi sammenligner september 2019 med september 2018.

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Det ble utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for 89 547 barn per september 2019. Det er en nedgang på 5,5 prosent sammenlignet med september 2018, noe som tilsvarer 5 176 færre barn. Sammenlignet med juni 2010 har antallet blitt redusert med 35 433 barn, en nedgang på 28,4 prosent. De fleste barna det utbetales barnebidrag og/eller forskudd for er mellom 6 og 14 år. 28,6 prosent er mellom 6 og 10 år og 29,5 prosent er mellom 11 og 14 år. Det er i gjennomsnitt 1,5 barn per bidragspliktig og 1,4 barn per bidragsmottaker.

Andelen barn med barnebidrag og/eller innvilget forskudd var 30.september 2019 på 8 prosent, en nedgang fra 8,4 prosent fra samme periode i fjor. Fylket med høyest andel var Finnmark med 9,7 prosent, og lavest var Akershus med 5,1 prosent.

Det er høyest andel blant de eldste barna som mottar barnebidrag og/eller bidragsforskudd. 12 prosent av alle barn mellom 15 og 17 år mottar dette, mens andelen blant de yngste barna under 6 år er 3,5 prosent. Det har vært en nedgang i alle aldersgrupper sammenlignet med samme periode i 2018.

Barn fordelt på forskuddssats

28,5 prosent av barna mottar kun barnebidrag, mens de resterende 71,5 prosentene i tillegg har innvilget forskudd. Les mer om forskjellen mellom barnebidrag og bidragsforskudd her. Av de barna som i tillegg har innvilget forskudd er det rett under halvparten (48 prosent) som har ordinært forskudd, mens 19 prosent har redusert forskudd. De resterende barna har forhøyet forskudd eller økt forskudd for barn over 11 år. Forskuddssatsen er behovsprøvd ut fra mottakers inntekt og om barnet er under eller over 11 år. Les mer om satsene for forskudd her