Tabeller

Bidragspliktige

Bidragsmottakere

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Utviklingen i antallet bidragsmottakere og bidragspliktige

I desember 2019 var det 58 658 bidragspliktige og 64 550 bidragsmottakere som brukte NAVs tjenester til formidling av barnebidrag. NAV har kun statistikk over de som velger å få bistand av det offentlige til å fastsette og/eller formidle barnebidraget. Statistikken inkluderer derfor ikke de som har private ordninger.

Sammenlignet med desember 2018 har både antall bidragspliktige og antall bidragsmottakere gått ned med 6,1 prosent. Det tilsvarer omtrent 3 800 færre bidragspliktige og 4 200 færre bidragsmottakere. Over en tiårsperiode har antallet som benytter det offentlige til fastsetting og/eller formidling av barnebidrag blitt redusert med om lag 30 prosent, noe som tilsvarer over 25 200 færre bidragspliktige og 26 500 færre bidragsmottakere. 

84 prosent av de bidragspliktige er menn, mens 91 prosent av bidragsmottakerne er kvinner. Disse andelene har holdt seg stabile over tid. Både blant bidragsmottakerne og de bidragspliktige er flesteparten 40 år eller eldre. For de bidragspliktige er 57 prosent 40 år eller eldre, mens andelen for bidragsmottakerne er 48 prosent. Størst reduksjon i antallet ser vi blant de aller yngste, for både bidragspliktige og bidragsmottakere. Fra desember 2018 til desember 2019 har antallet bidragspliktige under 30 år sunket med 15,5 prosent og antallet bidragsmottakere med 14 prosent. 

Det er i alt 1,5 barn per bidragspliktig og 1,4 barn per bidragsmottaker. 

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Per desember 2019 ble det utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for i alt 88 867 barn. Det er 6 prosent færre enn i desember 2018, en reduksjon tilsvarende 5 584 barn. Når vi sammenligner med desember 2010 har det blitt 36 000 færre barn det utbetales barnebidrag og/eller bidragsforskudd for. 

Av alle barn bosatt i Norge er det 8 prosent som får utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd. Det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med desember 2018. Høyest andel er det blant barn mellom 15-17 år der 12,2 prosent får enten barnebidrag eller bidragsforskudd, mens den laveste andelen er for de under 6 år, med kun 3,3 prosent.

Barn fordelt på forskuddssats

Dersom barnebidraget av ulike årsaker ikke blir betalt, kan det søkes om bidragsforskudd. Bidragsforskuddet betales ut dersom bidraget ikke betales, eller kan utbetales dersom bidraget som er fastsatt av NAV er lavere enn det bidragsmottaker har rett på i bidragsforskudd. Les mer om forskjellen mellom barnebidrag og bidragsforskudd.

70 prosent av barna hadde innvilget forskudd i tillegg til barnebidrag, mens de resterende 30 prosentene kun hadde innvilget bidrag. 48 prosent av barna med innvilget forskudd hadde ordinært forskudd, mens 19 prosent hadde redusert forskudd og 18 prosent hadde forhøyet forskudd. 15,5 prosent hadde økt forskudd for barn over 11 år. Forskuddssatsen er behovsprøvd ut fra mottakers inntekt og om barnet er under eller over 11 år. Les mer om satsene for forskudd.