Foreldrepenger: Flere mødre tar ulønnet permisjon

I 2017 tok tre av ti mødre ubetalt permisjon i tillegg til foreldrepengeperioden. Det er en økning på 66 prosent siden 2008.

Mødre er lenger hjemme med barnet enn man får inntrykk av ved bare å se på fordeling av foreldrepengeperioden.

Hjemme i 13 uker med ulønnet permisjon

I 2008 tok 18 prosent av mødrene ulønnet permisjon for å forlenge perioden hjemme med barnet. Ni år senere er det 30 prosent som gjør det samme. Blant fedre var det omkring 6 prosent både i 2008 og i 2017 som tok ulønnet permisjon i tillegg til foreldrepengeperioden.

I 2017 var mødre som tar ulønnet permisjon hjemme med barnet i gjennomsnittlig 53 uker, hvorav 13 uker var ulønnet. Fedre i samme gruppe var hjemme i snitt 10 uker, hvorav én uke var ulønnet.

Flere velger 100 prosent foreldrepenger

Noe av forklaringen på at flere tar ulønnet permisjon, kan være at det ofte vil lønne seg å ta 100 prosent foreldrepenger i 49 uker og ta ulønnet permisjon i 10 uker, framfor å velge 80 prosent foreldrepenger i 59 uker.

Andelen foreldrepar som har valgt 100 prosent foreldrepenger har økt fra 29 prosent i 2008 til 69 prosent i 2017.

Mister rettigheter

Økningen i andelen mødre som tar ulønnet permisjon gjelder særlig de som velger 100 prosent foreldrepenger (32 prosent), men det er også blitt vanligere blant de som velger 80 prosent (23 prosent). Det kan tyde på at mange ønsker seg en lengre periode hjemme med barnet.

Ulempen med ulønnet permisjon er at man i permisjonsperioden mister retten til blant annet sykepenger. En langvarig sykdomsperiode kan dermed innebære en stor økonomisk belastning.

Flere er fornøyde med lengden

I undersøkelsen kommer det også fram at i 2017 er de fleste (65 prosent) av både mødre og fedre fornøyde med lengden på permisjonen de hadde hatt. Det er en vesentlig forskjell fra 2008, da det bare var 25 prosent av mødrene og 38 prosent av fedrene som var fornøyd. Den gang ønsket 72 prosent av mødrene og 53 prosent av fedrene seg lengre permisjon.

Fra 2008 til 2017 økte fedrekvoten fra 6 til 10 uker, noe som kan forklare hvorfor flere fedre er fornøyde og færre ønsker seg lengre permisjon.

Den store endringen blant mødrene er vanskeligere å forklare, selv om mor i 2017 hadde én uke lenger hvis hun tok hele fellesperioden.

Lønn har betydning for lengden på fedrekvote

Foreldrepenger utgjør opptil 6 G (folketrygdens grunnbeløp). Omkring halvparten av fedrene oppgir at de tjente over 6 G i 2017. Av disse oppga 65 prosent at arbeidsgiveren deres betalte det overskytende, slik at de ikke tapte penger på å være hjemme med barnet. Blant de som tok ut mer enn fedrekvoten, som da var 10 uker, fikk 73 prosent full lønn.

Dette er blant det som kommer fram i en ny NAV-analyse om foreldrepenger. Analysen er basert på en spørreundersøkelse gjennomført våren 2017, samt data fra NAVs registre.