Status på arbeidsmarkedet______ 
InnvandrerIkke-innvandrerI alt
Antall i alt3 8885 8749 762
Kun arbeidstaker1 2821 8683 150
Arbeidstakere med stønad 1)5089251 433
Arbeidssøker7961 1731 969
- helt ledige5538591 412
- delvis ledige6985154
- arbeidssøkere på tiltak174229403
Nedsatt arbeidsevne260503763
Alderspensjon34539573
Utdanning (kun høyskole/universitet)113546
Annet 2)9978311 828
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.