Status på arbeidsmarkedet______ 
3 måneder6 måneder
Antall i alt9 4249 424
Kun arbeidstaker1 8782 258
Arbeidstakere med stønad 1)1 6851 748
Arbeidssøker3 7223 165
- helt ledige2 6472 473
- delvis ledige184252
- arbeidssøkere på tiltak891440
Nedsatt arbeidsevne866877
Alderspensjon226284
Utdanning (kun høyskole/universitet)815
Annet 2)1 0391 077
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.