Status på arbeidsmarkedet______ 
3 måneder6 måneder
Antall i alt9 7629 762
Kun arbeidstaker2 6743 150
Arbeidstakere med stønad 1)1 5471 433
Arbeidssøker2 6461 969
- helt ledige1 8381 412
- delvis ledige220154
- arbeidssøkere på tiltak588403
Nedsatt arbeidsevne672763
Alderspensjon478573
Utdanning (kun høyskole/universitet)3746
Annet 2)1 7081 828
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.