4.1. Definisjoner av sentrale begreper

Avgangsdefinisjon

De to avgangsstatusene man tar utgangspunkt i er:

 • Person registrert som arbeidssøker 
 • person registrert med nedsatt arbeidsevne

 En person blir tatt med i avgangsstatistikken hvis han eller hun er registret i en av disse to kategoriene i en gitt referansemåned, men ikke de to påfølgende månedene.

Arbeidssøkere med avgang og som har vært innom nedsatt arbeidsevne de siste fem månedene før avgang blir omklassifisert til avgang fra nedsatt arbeidsevne.

Avgang mellom status som arbeidssøkere og nedsatt arbeidsevne er også tatt med i statistikken.

Status på arbeidsmarkedet seks måneder etter avgang

Status på arbeidsmarkedet blir gitt seks måneder etter tidspunktet for avgang. Personen kan da være registrert i en av følgende statuser:

 • Kun arbeidstaker Personer registrert med et aktivt arbeidstakerforhold i Arbeidstakerregisteret ved utgangen av referansemåneden og som ikke mottar stønad fra NAV.
 • Arbeidstaker med stønad

Personer registrert med et aktivt arbeidstakerforhold i Arbeidstakerregisteret ved utgangen av referansemåneden, og på samme tidspunkt registrert som mottakere av enten dagpenger, AAP, individstønad, overgangsstønad, uførepensjon eller alderspensjon.

 • Arbeidssøker Personer registrert som helt ledig, deltaker på ordinært arbeidsmarkedstiltak, delvis ledig, eller annen arbeidssøker ved utgangen av referansemåneden.
 • Nedsatt arbeidsevne Personer registrert med status nedsatt arbeidsevne ved utgangen av referansemåneden.
 • Uførepensjon

Personer registrert som mottakere av uførepensjon ved utgangen av referansemåneden

 • Alderspensjon Personer registrert som mottaker av alderspensjon ved utgangen av referansemåneden.
 • Annet Personer som ikke er registrert i registrene oppgitt ovenfor ved utgangen av referansemåneden. Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.

Kriterier for valg av status på arbeidsmarkedet

Som følge av at personer kan være registrert i flere registre på et gitt tidspunkt, er det definert et sett kriterier for valg av status på arbeidsmarkedet. I de tilfellene hvor en person er registrert med en kombinasjon av aktivitet eller stønad som ikke er mulig, blir den aktiviteten/ stønaden med senest startdato valgt. Et eksempel på en slik kombinasjon kan være at en arbeidssøker er registrert som helt ledig, og samtidig står oppført med et aktivt ansettelsesforhold i Arbeidstakerregisteret.

Er kombinasjonen av aktivitet eller stønaden mulig blir personen klassifisert i overensstemmelse med rangeringen av statuser ovenfor. For eksempel vil en person som er registret med et aktivt arbeidsforhold og som mottaker av AAP bli klassifisert som arbeidstaker med stønad.

4.2. Andre kjennetegn i statistikken

 • Kjønn
 • Aldersgruppering: 20-24 år, 25-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, over 60 år
 • Bostedsfylke