4. Begreper, kjennemerker og grupperinger

 • Person registrert som arbeidssøker 
 • person registrert med nedsatt arbeidsevne
 • Kun arbeidstaker Personer registrert med et aktivt arbeidstakerforhold i Arbeidstakerregisteret ved utgangen av referansemåneden og som ikke mottar stønad fra NAV.
 • Arbeidstaker med stønad
 • Arbeidssøker Personer registrert som helt ledig, deltaker på ordinært arbeidsmarkedstiltak, delvis ledig, eller annen arbeidssøker ved utgangen av referansemåneden.
 • Nedsatt arbeidsevne Personer registrert med status nedsatt arbeidsevne ved utgangen av referansemåneden.
 • Uførepensjon
 • Alderspensjon Personer registrert som mottaker av alderspensjon ved utgangen av referansemåneden.
 • Annet Personer som ikke er registrert i registrene oppgitt ovenfor ved utgangen av referansemåneden. Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.
 • Kjønn
 • Aldersgruppering: 20-24 år, 25-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, over 60 år
 • Bostedsfylke