bedt om å fylle ut et sluttmeldekort hvor de anga avgangsårsak. Opplysningene som ble oppgitt dannet grunnlaget for NAVs avgangsstatistikk.  Denne avgangsstatistikken ga tall for tidligere NAV-brukeres overgang til arbeid, utdanning og stønad.

Fra og med august 2009 ble statistikken basert på opplysninger fra sluttmeldekort erstattet av en ny statistikk hvor opplysningene ble hentet fra ulike administrative registre. Denne statistikken inneholdt også tall over personer som hadde sluttet å motta rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Status på arbeidsmarkedet ble gitt seks måneder etter avgang

Fra 1. mars 2010 ble stønadene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad erstattet av arbeidsavklaringspenger (AAP). I tillegg ble avgrensningen av gruppen personer med nedsatt arbeidsevne endret. Dette medførte både et nytt datagrunnlag og en revisjon av kategorier. I mars 2012 ble nye overgangstall publisert, og da med en sammenlignbar tidsserie tilbake til januar 2009. Avgang fra status nedsatt arbeidsevne før mars 2010 inkluderer personer med attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Statistikken over overgang til arbeid og stønad er et sentralt verktøy i styringen av etaten. Den gir indikatorer for måloppnåelse som både benyttes internt, for eksempel i den månedlig oppfølging med fylkesledelsen, og i rapporteringen til ulike departementer.