Den feilkilden som i størst grad påvirker kvaliteten til statistikken, er etterslep i registreringene inn i de administrative systemene. Slike etterslep kan skyldes forsinket rapportering til registrene, eller at endringer registreres noe tid etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at de administrative registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som igjen kan føre til at datagrunnlaget som benyttes statistikken er foreldet. For å bedre kvaliteten foretas det regelmessig kontroll og revisjon av datagrunnlaget.