4.1. Definisjoner av sentrale begreper

Avgangsdefinisjon

En person blir tatt med i avgangsstatistikken hvis han eller hun er registret i ett arbeidsmarkedstiltak i en gitt referansemåned, men ikke de to påfølgende månedene. Avgangen mellom ulike tiltak er også tatt med i statistikken.

Statistikken fordeles på arbeidsmarkedsstatusen arbeidssøkere og personer registrert med nedsatt arbeidsevne. Arbeidssøkere som har vært innom nedsatt arbeidsevne de siste fem månedene før avgang blir omklassifisert til avgang fra nedsatt arbeidsevne.

Mulige statuser seks måneder etter avgang

Status på arbeidsmarkedet blir gitt seks måneder etter tidspunktet for avgang fra et arbeidsrettet tiltak. Personen kan da være registrert i en av følgende statuser:

 • I arbeid. Personen står registrert som arbeidstaker i arbeidstakerregister og mottar lønnsinntekt
 • Arbeid og ytelse. Personen står registrert som arbeidstaker i arbeidstakerregistret og mottar en ytelse fra Nav. Begrepet ytelse inkluderer ikke sykepenger.
 • Arbeidssøker. Personen har status som arbeidssøker i Navs register. Personer med denne status kan motta en ytelse fra NAV.
 • Nedsatt arbeidsevne. Personen har status som nedsatt arbeidsevne i Navs register. Personer med denne status kan motta en ytelse fra NAV.
 • Uføre. Personene mottar kun uføretrygd
 • Annet. Personen finnes ikke i arbeidstakerregistret eller Navs register. Det betyr at vedkommende kan være under utdanning, hjemmeværende, selvstendig næringsdrivende eller i militærtjeneste.

4.2. Andre kjennetegn i statistikken:

Tiltakstypene

 • Oppfølgingstiltak

Oppfølging er et tiltak for de som trenger støtte for å skaffe eller beholde en jobb, og som har behov for omfattende oppfølging. Tiltaket skal være tilpasset deltakerens behov ut fra deltakerens muligheter på arbeidsmarkedet.

 • Midlertidig lønnstilskudd

Midlertidig lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for å få jobb. Deltakerne får ordinær lønn og ansettelse i hel- eller deltidsstilling, mens arbeidsgiveren får et tilskudd til deltakerens lønn.

 • Opplæring

Opplæring er tiltak for brukere som trenger kvalifisering for å kunne få eller beholde jobb. Hensikten er at brukeren skal bli kvalifisert for ledige jobber. Opplæring gis i form av Arbeidsmarkedsopplæring (AMO), fag- og yrkesrettet opplæring på videregående skoles nivå eller høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

 • Arbeidstrening

Arbeidstrening kan være aktuelt for brukere som trenger arbeidserfaring for å mestre en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens de søker ordinært arbeid. I tiltaket får brukeren prøvd deg i en ordinær jobb i en kort periode

 • Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for brukere som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før de går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv

 • Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak som skal styrke brukerens arbeidsevne, og som gjennom rehabilitering skal gi hjelp til å mestre helserelaterte og sosiale problemer som hindrer brukeren i å delta i arbeidslivet.

 • Avklaring

Avklaring er rettet mot brukere som er usikre på hva de kan jobbe med, for eksempel fordi de har fått dårligere helse eller vært lenge ute av arbeidslivet.