5. Historikk og sammenlignbarhet over tid

På bakgrunn av kommune- og regionreform ble mange kommuner og fylker slått sammen og noen kommuner bytter fylke i denne perioden. Historisk statistikk publiseres for historisk inndeling, mens sammenliknbar statistikk (med året før) publiseres slik at de tidligere fylkene og kommunene slått sammen. Reformen medfører også at det foretas grensejusteringer mellom kommuner. Statistikken blir ikke korrigert for grensejusteringer.
Fra 1 januar 2020 skjedde det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen. Dette involverte fylkes- og kommunesammenslåinger, navne- og nummerendringer på fylkes- og kommunestruktur. Se ssb.no for en detaljert oversikt. Under beskrives endringer som har størst innvirkning på statistikken og sammenlignbarhet over tid.
Fra 1. Januar 2020 ble følgende fylker slått sammen:
Fra 1. januar 2018 ble fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slått sammen til Trøndelag. I tillegg ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til 5054 Indre Fosen. Kommunene i Trøndelag fikk nye kommunenummer. I Vestfold ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til 0712 Larvik. 0702 Holmestrand og 0714 Hof ble slått sammen til 0715 Holmestrand. 0722 Nøtterøy og 0723 Tjøme ble slått sammen til 0729 Færder.
Fra 1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til 0710 Sandefjord. Samtidig ble området Vear, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg. I statistikken er de tre tidligere kommunene sammenslått til ny kommune 0710 Sandefjord, men det er ikke justert for overføringen av Vear i historiske tall. Dette medfører at tallene for Tønsberg og Sandefjord ikke er helt sammenliknbare med tall for året før. Arbeidsledighetsprosentene for Tønsberg og Sandefjord er justert for overføring av Vear fra og med mai 2017.