Halvparten av de ansatte innen overnatting og servering har søkt om dagpenger

NAV publiserer i dag ny statistikk som viser at 45 600 personer innen overnattings- og serveringsvirksomhet har søkt om dagpenger ved permittering de siste ukene.

Den nye statistikken fordeler personer som har sendt inn søknad om dagpenger siden mandag 9. mars på næring. Informasjon om næringsforhold er hentet fra Aa-registeret, som gir oversikt over alle arbeidsforhold i Norge. Statistikken er også oppdelt på næring innad i hvert fylke. 

– Tallene viser at NAV har mottatt søknader om dagpenger ved permittering fra svært mange ulike næringer, men med hovedvekt innenfor varehandel, overnattings- og serveringsvirksomhet og private tjenester ellers, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

Varehandelen er næringen der flest lønnsmottakere (56 800 personer) har søkt om dagpenger ved permitteringer. Dette utgjør 17 prosent av lønnsmottakerne innen varehandel, og er dermed betydelig lavere enn innen overnattings- og serveringsvirksomhet hvor andelen er hele 48 prosent. 

Oslo har høyest andel innen overnatting og servering

Ser man på fylkesvis fordeling, er det særlig i Oslo at det er mange innen overnattings- og serveringsvirksomhet som har søkt om dagpenger ved permittering (54%). Innen varehandelen er andelen nokså jevnt fordelt over hele landet (mellom 15-18% av lønnsmottakerne).

I kategorien «private tjenester ellers», som blant annet omfatter sports- og fritidsaktiviteter, kunstnerisk virksomhet og frisører, har 26 prosent av lønnsmottakerne søkt om dagpenger ved permittering. Andelen er høyest i Vestland (30%), Innlandet (30%) og Vestfold og Telemark (28%).

70 100 personer berørt av varsler om permitteringer forrige uke

I dag publiserer NAV også ukentlig statistikk over varsler om masseoppsigelser og permitteringer. I løpet av uke 12 var det totalt 1 256 virksomheter som varslet NAV at de planla masseoppsigelser eller permitteringer (10 ansatte eller flere). Nær samtlige – 1 248 av disse gjaldt permitteringer.

Totalt omfattet varslene 70 400 personer, hvorav 70 100 var berørt av permitteringer. Til sammenligning mottok NAV varsler som berørte til sammen 7 400 personer i uke 11.

– NAV får nå et svært høyt antall varsler om masseoppsigelser og permitteringer som berører 10 ansatte eller flere i virksomheten. I tillegg vet vi at svært mange mindre bedrifter også har gjennomført permitteringer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Samlet i løpet av uke 11 og 12 har dermed NAV mottatt varsler om masseoppsigelser eller permitteringer som berører 77 900 personer. Til forskjell fra i uke 11, ser vi nå en stor oppsving i varsler innen næringene bergverksdrift og utvinning, industri, bygge- og anleggsvirksomhet, samt transport og lagring.

I uke 11 sto disse næringene for varsler som berørte 2 562 personer (34% av alle berørte personer), men dette har økt markant til 36 610  personer (52% av alle berørte personer) i uke 12. Nær hver tredje berørte person (30%) i uke 12 er varslet fra Rogaland.

•  Se NAVs samleside med statistikk om konsekvensene av koronaviruset