Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)

Aa-registeret er et grunndataregister over arbeidsforhold i Norge som NAV eier og forvalter.

Aa-registeret viser alle arbeidsforhold i Norge, med noen få unntak. Registeret ble opprettet i 1978 da sykelønnsordningen ble innført. 

Arbeids- og velferdsetaten og andre som har behov for opplysninger om arbeidsforhold for å løse offentlige oppgaver, kan bruke registeret. 

Arbeids- og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere i registeret via a-meldingen. Registeret gir nærmere informasjon om det enkelte arbeidsforhold.

Det er kun arbeidstakere (folketrygdloven § 1-8) og frilansere (folketrygdloven § 1-9) som skal være registrert i Aa-registeret. 

Arbeidsgivers og oppdragsgivers meldeplikt

Arbeidsgiver og oppdragsgiver har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via a-meldingen. Registeret gir nærmere informasjon om det enkelte arbeidsforhold.

Det er kun arbeidstakere (folketrygdloven § 1-8) og frilansere (folketrygdloven § 1-9) som skal være registrert i Aa-registeret. 

For ordinære og maritime arbeidsforhold må a-meldingen leveres hver måned inntil arbeidsforholdet opphører. For frilansere skal det sendes opplysninger om arbeidsforholdet hver gang det blir gjort utbetalinger.

Informasjon om hva a-meldingen må inneholde finner du i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 6 nr. 1

Vil du se opplysninger i Aa-registeret? 

Er du arbeidsgiver eller oppdragsgiver, kan du se hva som er rapportert til Aa-registeret via a-ordningen i en innsynstjeneste på nav.no

Er du privatperson, kan du se hva arbeids- og oppdragsgivere har rapportert om dine arbeidsforhold i en innsynstjeneste

Innsynstjenestene viser kun ansettelsesforhold rapportert etter 1. januar 2015 og frilanseroppdrag rapportert etter 1. januar 2020. 

Arbeidsgiverinformasjon i Aa-registeret

Aa-registeret er koblet til Enhetsregisteret, og all informasjon om arbeids- og oppdragsgivere i Aa-registeret hentes derfra. Arbeids- og oppdragsgivere må derfor registrere seg i Enhetsregisteret før de blir registrert i Aa-registeret. Se  mer informasjon om hvordan du registrerer virksomheten i Enhetsregisteret.

I Enhetsregisteret får hovedenheten tildelt et unikt organisasjonsnummer. Til hovedenheten er det knyttet en eller flere underenheter med hvert sitt unike organisasjonsnummer. Underenheten viser arbeidsstedet, og arbeidsforholdene i Aa-registeret blir alltid registrert på en underenhet.

Se mer informasjon om tildeling av organisasjonsnummer

Hva skal rapporteres til Aa-registeret

Siden Aa-registeret ble etablert i 1978, har registeret endret seg. 1.11.2011 ble det utvidet fra et landbasert register til å omfatte også maritime arbeidsforhold.

1.1.2015 ble a-ordningen innført, det innebar felles innrapportering av arbeidsforhold og inntektsopplysninger til skatteetaten, SSB og NAV. Registeret ble samtidig utvidet med flere opplysninger. 01.01.21 ble frilansere en del av registeret. 

Veiledningen til a-meldingen forteller hva som skal rapporteres til Aa-registeret. I tillegg til hovedenhetens og underenhetens organisasjonsnummer, skal meldingen om arbeidsforhold inneholde opplysninger om

Meldeplikten om frilansere er begrenset til å gjelde de fem første punktene over: fødsel- eller d-nummer, arbeidsforholdsID, yrkeskode, start- og sluttdato for oppdraget. 

For arbeidstakere til sjøs og på fartøy eller en flyttbar innretning skal meldingen i tillegg inneholde opplysninger om

  • hvilket skipsregister fartøyet eller innretningen er registrert i: NOR, NIS eller et utenlandsk register.
  • hvilken type fartøyet eller innretningen er: turistskip, boreplattform eller annet.
  • fartøyet går i innenriks- eller utenriksfart

Unntak fra meldeplikten

Det er noen unntak fra meldeplikten til Aa-registeret (Aa-registerforskriften § 5 nr. 2). Se også veiledning til a-ordningen, unntak for ordinære og maritime arbeidsforhold.

I tillegg er det gitt et unntak fra meldeplikten når arbeidstakeren, uavhengig av statsborgerskap, arbeider til sjøs på et NIS-registrert fartøy og er bosatt utenfor EØS.

Hvordan og når skal det rapporteres

All rapportering om inntekt, arbeidsforhold og skattetrekk skal skje samlet i én elektronisk melding, a-meldingen

Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal levere a-melding minst én gang i måneden (den 5. i hver måned).

For nærmere oversikt over frister og betaling i a-meldingen, se skatteetaten.

Uriktige og/eller manglende opplysninger om arbeidsforhold

For å sikre kvaliteten på opplysningene i Aa-registeret, kan NAV kontrollere hvordan arbeidsgivere og oppdragsgivere oppfyller plikten til å rapportere.

Den som gir feil og/eller manglende opplysninger om arbeidsforhold til Aa-registeret via a-ordningen, kan få overtredelsesgebyr og/eller tvangsmulkt (folketrygdloven § 25-3).

Hvem bruker Aa-registeret 

De fleste offentlige myndigheter bruker Aa-registeret, slik som NAV, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Politi- og lensmannsetaten, kommuner og fylker.

NAV bruker opplysningene i Aa-registeret til blant annet å

  • behandle søknader om ytelser
  • utbetale og refundere sykepenger og foreldrepenger
  • arbeide for å redusere sykefravær
  • forebygge og avdekke trygdemisbruk
  • lage statistikk

Arbeidstakere må være korrekt registrert i Aa-registeret for at arbeidsgivere skal kunne søke om HMS-kort for sine ansatte i bygg- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen. I tillegg til å utstede HMS- kort, bruker Arbeidstilsynet registeret i tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår.

Politiet bruker registeret i politioppgaver og i rollen som namsmann ved tvangsforretninger. 

Pensjonsleverandører har tilgang til Aa-registeret for å beregne obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for ansatte i virksomheten. Feil og/eller mangelfull registering i Aa-registeret kan gi feil og mangler ved pensjonsinnbetalingen og ved beregning av selve pensjonen.

Har du spørsmål?