Aa-registeret

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret inneholder informasjon om arbeidsforhold i Norge.

Se hva du har rapportert inn til Aa-registeret

Oversikt over arbeidsforhold rapportert inn via a-meldingen.

Ønsker du, som arbeidstaker, å se hva arbeidsgiveren har rapportert til Aa-registeret? Se Innsynstjeneste for arbeistakere i Aa-registeret.

Hva er Aa-registeret?

Aa-registeret (arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) eies og forvaltes av NAV og er et grunndataregister som gir en oversikt over alle arbeidsforhold i Norge, med noen få definerte unntak. Formålet med registeret er å tjene offentlige myndigheters behov for opplysninger i forbindelse med deres oppgaveløsning som offentlig myndighet. Dette kan for eksempel være å gi NAV opplysninger om en søkers arbeidsevne i vurderingen av en trygdeytelse.

Arbeidsgiver er pliktig til å rapportere alle sine arbeidstakere til registeret via a-ordningen. Aa-registeret skal gi en oversikt over hvilke arbeidstakere som er ansatt hos den enkelte arbeidsgiver på virksomhetsnivå (underenhet). Det inneholder også informasjon om det enkelte arbeidsforhold.

Det er kun arbeidstakere, jf. folketrygdloven § 1-8 som skal stå registrert i Aa-registeret. Frilansere/oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende er ikke å regne som arbeidstakere og skal derfor ikke stå registrert her.

For deg som privatperson er det etablert en innsynstjeneste slik at du kan se arbeidsforhold som din(e) arbeidsgiver(e) har rapportert til Aa-registeret etter 1.januar 2015. Inne i denne tjenesten finnes det også en mulighet for å skrive ut det som er rapportert. 

Arbeidsgiverinformasjon i Aa-registeret

Aa-registeret er tilknyttet Enhetsregisteret og all informasjon om arbeidsgivere i Aa-registeret hentes derfra. Når arbeidsgivere registrerer seg i Enhetsregisteret, blir de tildelt et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret er unikt og brukes til å identifisere foretaket. I tillegg får arbeidsgiveren tildelt ett eller flere organisasjonsnummer for virksomheter (underenheter). For eksempel vil et foretak som driver to butikker få tildelt to organisasjonsnummer for virksomheter. De ansatte registreres på den underenheten som tilhører den butikken de jobber i. Organisasjonsnummer for virksomheter er nødvendig for å registrere ansatte og alle arbeidsgivere må ha minst ett i tillegg til det juridiske organisasjonsnummeret. Les mer om juridisk organisasjonsnummer og organisasjonsnummer for virksomheter i veiledningen til a-meldingen.

Arbeidsgivere har plikt til å melde fra til Enhetsregistret hvis det skjer endringer vedrørende foretaket. Dette kan være endringer av foretaksnavn, adresser, signaturberettigede, styremedlemmer eller underenheter. For nærmere opplysninger om samordnet registermelding til Enhetsregisteret, se altinn.no: registrering av nye og endring av eksisterende foretak og enheter.

Hva skal rapporteres til Aa-registeret

Aa-registeret har eksistert siden 1978, og hadde før 01.01.2015 færre informasjonselementer enn dagens register. Fra 01.01.2015 og innføringen av a-ordningen har registeret utvidet sitt innhold til å gjelde flere opplysninger.

Arbeidsgiver, som opplysningspliktig, skal rapportere følgende opplysninger til Aa-registeret via a-ordningen. Les mer om definisjonen av arbeidsgiver i Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Om arbeidsforholdet er: ordinært eller maritimt, i tillegg til:

Unntak fra meldeplikten

I tillegg til at det ikke skal rapporteres arbeid utenfor tjeneste (frilansere) til Aa-registeret, er det noen unntak for meldeplikten til Aa-registeret, se skatteetaten.no: unntak for ordinære og maritime arbeidsforhold

I tillegg er det gitt et unntak fra meldeplikten der arbeidstakeren (uavhengig av dennes statsborgerskap) arbeider til sjøs på NIS-registrert fartøy og er bosatt utenfor EØS.

Når skal det rapporteres

All rapportering om inntekt, arbeidsforhold og skattetrekk er samlet i én elektronisk melding, a-meldingen. Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal levere a-melding minst én gang i måneden.

For nærmere oversikt over frister i a-meldingen, se www.skatteetaten.no; Frister og betaling i a-meldingen.

De fleste arbeidsgivere sender a-meldingen fra et lønnssystem. A-meldingen kan også i noen tilfeller sendes fra skjema i Altinn, for nærmere informasjon, se skjemaoversikt i altinn.no.

Kontroll av opplysningene i Aa-registeret

For å sikre kvaliteten på opplysningene i Aa-registeret, kan NAV gjennomføre kontroller av arbeidsgiveres oppfyllelse av innrapporteringsplikten.

Den som ikke leverer alle opplysningene innen fristen (innen den 5. i hver måned) kan ilegges gebyr og/eller tvangsmulkt av skattekontoret, jf. a-opplysningsloven §§ 10-11.

  • Overtredelsesgebyret tilsvarer ¼ del av rettsgebyret per dag.
  • Daglig tvangsmulkt tilsvarer 1/10 av rettsgebyret per dag.

For nærmere informasjon, se www.skatteetaten.no; Tvangsmulkt og klage - a-meldingen.

Uriktige opplysninger om arbeidsforhold

Den som gir feil opplysninger om arbeidsforhold til Aa-registeret via a-ordningen, kan ilegges gebyr og/eller tvangsmulkt, jf. folketrygdloven § 25-3.

  • Gebyret tilsvarer ½ rettsgebyr
  • Daglig tvangsmulkt tilsvarer et ½ rettsgebyr per dag.

Vedtak om sanksjon kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Har du spørsmål?

Skatteetaten svarer på henvendelser om a-ordningen, for kontaktinformasjon, se www.skatteetaten.no Hvis du har spørsmål som gjelder Aa-registeret kan du kontakte NAV Registerforvaltning.