Utlevering av individdata til forskning og dispensasjon fra taushetsplikten