Utlevering av individdata til forskning og dispensasjon fra taushetsplikten

 • diagnosedata
 • direkte identifiserbare personopplysninger
 • saksdokumenter i enkeltsaker
 • Opplysninger om noens personlige forhold er taushetsbelagte, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd nr. 1.  - Dette gjelder også opplysninger som røper et klientforhold, og opplysninger som i kombinasjon kan identifisere en enkeltperson.  - Taushetsplikten gjelder også opplysninger om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven) § 7.
 • Opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter, samt drifts- eller forretningsforhold som har konkurransemessig betydning er taushetsbelagte, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.
 • personen som har krav på taushet samtykker, jf. forvaltningslovens § 13 a nr. 1 - Du kan be oss om å vurdere samtykkeskjemaet før du starter å innhente samtykkene, slik at samtykkene fyller vilkårene som gyldig grunnlag for å utlevere opplysninger.
 • utleveringen av opplysningene skjer i statistisk form, jf. forvaltningslovens § 13 a nr. 2
 • opplysningene gis i anonymisert form ved å utelate individualiserende kjennetegn, jf. forvaltningslovens § 13 a nr. 2  - Se også begrepsavklaringen nedenfor. 
 • opplysningene ikke inneholder individdata eller virksomhetsdata som er underlagt lovbestemt taushetsplikt
 • prosjektbeskrivelse
 • variabelliste
 • personvernkonsekvensvurdering (DPIA) 
 • eventuelle godkjenninger og dispensasjoner som er gitt fra andre forvaltningsorganer eller Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)