Tabell 2. Personer med avgang fra status nedsatt arbeidsevne eller arbeidssøker 4 kvartal 2012 som 2 kvartal 2013 var registrert som arbeidstaker. Fylkesfordelt. Prosent.