Status på arbeidsmarkedet______3 måneder6 måneder
Antall i alt2 0512 051
Kun arbeidstaker402563
Arbeidstakere med stønad 1)415393
Arbeidssøker881725
- helt ledige670552
- delvis ledige8069
- arbeidssøkere på tiltak131104
Nedsatt arbeidsevne165156
Alderspensjon2732
Annet 2)161182
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.