Tabell 1. Personer med avgang fra status nedsatt arbeidsevne eller arbeidssøker 3 kvartal 2019 fordelt etter status på arbeidsmarkedet 1 kvartal 2020. Antall og prosent.

Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder___________________Avgang fra__________________
ArbeidssøkerNedsatt arbeidsevne
Antall i alt4195418510
Kun arbeidstaker57,027,1
Arbeidstakere med stønad 1)8,315,8
Arbeidssøker6,04,5
Nedsatt arbeidsevne8,72,9
Uføretrygd0,637,0
Alderspensjon0,50,4
Annet 2)18,912,2
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.