Mottakere av uføretrygd, gjennomsnittlig årlig pensjon etter kjønn og ytelse. Pr. 30.06.2012-2021 *). Beløp i kroner.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 190 661 197 129 203 573 240 352 247 532 252 131 261 116 269 076 273 497 287 028
Med tilleggspensjon i alt 192 078 198 520 205 001 - - - - - - -
.. Utover særtillegget 202 284 208 696 215 245 - - - - - - -
Med særtillegg i alt 1) 140 307 145 877 151 667 - - - - - - -
Med forsørgingstillegg for ektefelle 214 716 220 557 226 826 275 436 283 237 281 980 286 193 283 339 277 812 286 439
Med forsørgingstillegg for barn 186 478 192 992 198 654 234 557 239 592 243 533 250 846 257 209 260 523 274 461
Minsteytelse 2) - - - 195 226 200 469 203 763 210 450 216 889 220 073 230 772
Gjenlevendetillegg 3) - - - 280 500 285 765 287 689 296 106 303 492 306 793 320 923

Kvinner

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 172 801 179 493 186 424 224 702 232 164 237 469 246 613 254 941 259 995 273 547
Med tilleggspensjon i alt 173 948 180 582 187 508 - - - - - - -
.. Utover særtillegget 184 156 190 667 197 589 - - - - - - -
Med særtillegg i alt 1) 139 042 144 508 150 131 - - - - - - -
Med forsørgingstillegg for ektefelle 191 855 197 812 209 169 255 915 261 721 270 300 274 756 279 940 263 502 266 086
Med forsørgingstillegg for barn 175 606 182 103 187 897 224 356 228 980 232 965 239 824 246 651 250 635 263 092
Minsteytelse 2) - - - 195 821 200 867 204 215 210 382 216 537 219 711 230 197
Gjenlevendetillegg 3) - - - 280 617 285 772 287 537 296 154 303 653 306 682 321 054

Menn

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 214 589 220 991 227 072 261 931 268 748 272 428 281 271 288 850 292 432 305 944
Med tilleggspensjon i alt 216 163 222 660 228 930 - - - - - - -
.. Utover særtillegget 222 511 229 367 236 093 - - - - - - -
Med særtillegg i alt 1) 144 509 150 124 156 067 - - - - - - -
Med forsørgingstillegg for ektefelle 215 695 221 495 227 699 277 032 285 052 283 062 287 286 283 733 279 453 288 305
Med forsørgingstillegg for barn 196 604 203 422 209 611 245 617 251 649 255 860 264 482 270 965 273 922 290 259
Minsteytelse 2) - - - 193 312 199 291 202 509 210 629 217 755 220 927 232 080
Gjenlevendetillegg 3) - - - 278 606 285 652 290 019 295 391 301 159 308 468 318 977
1) Minstepensjonister
2) Personer med minsteytelse.
3) Uføretrygdet med gjenlevendetillegg
*) Til og med 2014 omfatter pensjonsbeløpene grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg og er beregnet etter gjeldende satser.
Fra 2015 beregnes uføretrygden av 66 prosent av gjennomsnittsinntekten de 3 beste av de 5 siste årene før personen ble ufør (for årlig inntekt opptil seks ganger grunnbeløpet i folketrygden). Da uføretrygdede skattes som lønnsmottakere fra 2015, er størrelsen på pensjonen høyere enn tidligere. Gjenlevendetillegg er inkludert