Mottakere av uføretrygd, etter kjønn og ytelse. Pr. 30.06.2012-2021. Antall.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 310 427 307 139 308 885 311 992 317 754 321 837 332 084 346 825 357 505 360 652
Med tilleggspensjon i alt 302 089 299 016 300 494 - - - - - - -
.. Utover særtillegget 252 216 250 583 252 205 - - - - - - -
Med særtillegg i alt 1) 58 206 56 552 56 664 - - - - - - -
Med forsørgingstillegg for ektefelle 2 119 1 970 1 782 860 617 460 321 231 175 131
Med forsørgingstillegg for barn 17 418 17 900 18 833 21 859 23 058 23 319 25 185 27 019 28 147 29 438
Minsteytelse 2) - - - 63 916 66 081 67 775 72 935 79 846 83 995 85 853
Gjenlevendetillegg 3) - - - 6 865 6 587 6 241 5 954 5 803 5 662 5 353

Kvinner

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 177 755 176 609 178 569 180 838 184 269 186 861 193 118 202 254 208 693 210 580
Med tilleggspensjon i alt 172 350 171 547 173 588 - - - - - - -
.. Utover særtillegget 133 012 133 845 136 559 - - - - - - -
Med særtillegg i alt 1) 44 741 42 762 42 004 - - - - - - -
Med forsørgingstillegg for ektefelle 87 78 84 65 48 39 28 24 18 11
Med forsørgingstillegg for barn 8 399 8 757 9 503 11 371 12 264 12 555 13 927 15 287 16 195 17 119
Minsteytelse 2) - - - 48 751 49 414 49 822 52 796 56 767 58 952 59 642
Gjenlevendetillegg 3) - - - 6 464 6 200 5 860 5 574 5 429 5 310 5 016

Menn

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 132 672 130 530 130 316 131 154 133 485 134 976 138 966 144 571 148 812 150 072
Med tilleggspensjon i alt 129 739 127 469 126 906 - - - - - - -
.. Utover særtillegget 119 204 116 738 115 646 - - - - - - -
Med særtillegg i alt 1) 13 465 13 790 14 660 - - - - - - -
Med forsørgingstillegg for ektefelle 2 032 1 892 1 698 795 569 421 293 207 157 120
Med forsørgingstillegg for barn 9 019 9 143 9 330 10 488 10 794 10 764 11 258 11 732 11 952 12 319
Minsteytelse 2) - - - 15 165 16 667 17 953 20 139 23 079 25 043 26 211
Gjenlevendetillegg 3) - - - 401 387 381 380 374 352 337
1) Minstepensjonister
2) Personer med minsteytelse. Minste årlige ytelse: 2,48 ganger folketrygdens grunnbeløp for enslige uføre. 2,28 ganger folketrygdens grunnbeløp for uføre som bor sammen med ektefelle eller samboer, og fra 1. september 2016 2,33 ganger folketrygdens grunnbeløp for uføretrygd som er en omregnet uførepensjon.
3) Uføretrygdet med gjenlevendetillegg