Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. I alt. 1.kvartal 2011-2020***

 

Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. Under 30 år. 1.kvartal 2011-2020***

 

Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 30-59 år. 1.kvartal 2011-2020***

 

Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 60 år og over. 1.kvartal 2011-2020***

* Fylkesfordeling tar utgangspunkt i mottakerens bosted, hvor vi tidligere brukte fylkestilhørighet for mottakerens tilknyttede NAV-kontor. Tall rekjørt for alle kvartaler, dermed overenstemmer ikke tall fom. 1.kvartal 2018 med tallene som ligger i arkivet. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet.
** Fra og med oktober 2019 benyttes ny fylkesinndeling i publisert statistikk
*** Tall under fire vises ikke.