Antall nye mottakere av uføretrygd etter kjønn og næring i 1. halvår 2020 og 2021 . Antall og prosent.

  -------------------2020-------------------- -------------------2021--------------------
  Sysselsatte Tilgang uføre % Sysselsatte Tilgang uføre %
I alt 2 794 259 17 474 0,6 2 715 440 14 930 0,5
Jordbruk,skogbruk og fiske 35 455 255 0,7 32 358 200 0,6
Bergverksdrift og utvinning 58 896 151 0,3 58 662 127 0,2
Industri 207 052 1 080 0,5 204 577 872 0,4
Elektisitet-,vann og renovasjon 32 800 135 0,4 32 429 124 0,4
Bygge og anleggsvirksomhet 220 077 964 0,4 215 238 919 0,4
Varehandel reparasjon av motorvogne 363 614 2 379 0,7 354 433 1 929 0,5
Transport og lagring 135 532 983 0,7 131 504 861 0,7
Informasjon og kommunikasjon 96 737 313 0,3 95 584 239 0,3
Overnattings- og serveringsvirksom 113 536 717 0,6 106 868 571 0,5
Finansiering og forsikringsvirksomh 47 084 139 0,3 46 587 107 0,2
Omsetning og drift av fast eiendom 27 342 161 0,6 26 277 152 0,6
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen 138 153 512 0,4 135 427 402 0,3
Forretningsmessig tjenesteyting 146 669 1 327 0,9 138 723 998 0,7
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 170 264 651 0,4 168 778 532 0,3
Undervisning 253 121 1 150 0,5 246 419 1 028 0,4
Helse og sosialtjenester 637 189 4 273 0,7 616 035 3 877 0,6
Private tjenester ellers 109 482 673 0,6 104 362 623 0,6
Uoppgitt 1 256 1 611 . 1 179 1 369 .

Kvinner

  -------------------2020-------------------- -------------------2021--------------------
  Sysselsatte Tilgang uføre % Sysselsatte Tilgang uføre %
I alt 1 383 315 10 108 0,7 1 342 100 8 604 0,6
Jordbruk,skogbruk og fiske 10 485 97 0,9 9 558 65 0,7
Bergverksdrift og utvinning 11 872 26 0,2 11 824 29 0,2
Industri 49 657 343 0,7 48 857 259 0,5
Elektisitet-,vann og renovasjon 7 270 30 0,4 7 190 30 0,4
Bygge og anleggsvirksomhet 23 297 129 0,6 22 629 127 0,6
Varehandel reparasjon av motorvogne 173 620 1 400 0,8 168 499 1 128 0,7
Transport og lagring 28 099 254 0,9 27 404 202 0,7
Informasjon og kommunikasjon 28 724 130 0,5 28 304 118 0,4
Overnattings- og serveringsvirksom 63 159 450 0,7 59 558 347 0,6
Finansiering og forsikringsvirksomh 22 129 91 0,4 21 923 69 0,3
Omsetning og drift av fast eiendom 10 580 74 0,7 10 184 55 0,5
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen 60 656 291 0,5 59 451 231 0,4
Forretningsmessig tjenesteyting 64 169 662 1,0 60 815 500 0,8
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 85 706 452 0,5 84 986 353 0,4
Undervisning 166 891 880 0,5 162 788 812 0,5
Helse og sosialtjenester 512 473 3 561 0,7 496 389 3 247 0,7
Private tjenester ellers 64 037 448 0,7 61 277 385 0,6
Uoppgitt 491 790 . 464 647 .

Menn

  -------------------2020-------------------- -------------------2021--------------------
  Sysselsatte Tilgang uføre % Sysselsatte Tilgang uføre %
I alt 1 410 944 7 366 0,5 1 373 340 6 326 0,5
Jordbruk,skogbruk og fiske 24 970 158 0,6 22 800 135 0,6
Bergverksdrift og utvinning 47 024 125 0,3 46 838 98 0,2
Industri 157 395 737 0,5 155 720 613 0,4
Elektisitet-,vann og renovasjon 25 530 105 0,4 25 239 94 0,4
Bygge og anleggsvirksomhet 196 780 835 0,4 192 609 792 0,4
Varehandel reparasjon av motorvogne 189 994 979 0,5 185 934 801 0,4
Transport og lagring 107 433 729 0,7 104 100 659 0,6
Informasjon og kommunikasjon 68 013 183 0,3 67 280 121 0,2
Overnattings- og serveringsvirksom 50 377 267 0,5 47 310 224 0,5
Finansiering og forsikringsvirksomh 24 955 48 0,2 24 664 38 0,2
Omsetning og drift av fast eiendom 16 762 87 0,5 16 093 97 0,6
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen 77 497 221 0,3 75 976 171 0,2
Forretningsmessig tjenesteyting 82 500 665 0,8 77 908 498 0,6
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 84 558 199 0,2 83 792 179 0,2
Undervisning 86 230 270 0,3 83 631 216 0,3
Helse og sosialtjenester 124 716 712 0,6 119 646 630 0,5
Private tjenester ellers 45 445 225 0,5 43 085 238 0,6
Uoppgitt 765 821 . 715 722 .
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.