Ved utgangen av september var det registrert 317 800 mottakere av uføretrygd, som tilsvarer 9,5 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år. Andelen uføre har holdt seg stabil fra forrige kvartal, men økt med 0,1 prosentpoeng det siste året.

Det er nå 11,3 prosent kvinner og 7,8 prosent menn som mottar uføretrygd.

Store forskjeller mellom fylker

Andelen uføre varierer kraftig mellom fylker. Flest uføre i forhold til befolkningstallet har Østfold med 13,8 prosent, mens Oslo ligger lavest med 5,2 prosent.

De geografiske forskjellene i uføretrygd er blant annet knyttet til forhold på arbeidsmarkedet, som lokal næringsstruktur og konjunkturene i den aktuelle regionen.

­– Det er en klar sammenheng mellom arbeidsledighet og økt risiko for uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

En fersk NAV-analyse viser at når ledigheten øker, øker også antall personer som har helseproblemer og derfor mottar ytelser fra NAV.

– På sikt kan det bli flere med uføretrygd i de fylkene på Sør- og Vestlandet som er hardest rammet av krisen i oljenæringen og hvor ledigheten har økt mest. I disse fylkene er det blitt flere som har hatt sykepenger i ett år og noen steder er det også flere som mottar arbeidsavklaringspenger, sier Vågeng.

NAV-analysen viser at det på Sør- og Vestlandet særlig har vært en økning i antall menn som har brukt opp sykepengerettighetene sine. Økningen har vært på mellom 17-24 prosent i Rogaland, Hordaland, Aust-Agder og Vest-Agder i første halvår av 2016 sammenlignet med første halvår av 2013. I Rogaland og Aust-Agder var det også en økning i antall nye mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) etter at ledigheten begynte å øke.

De fleste har vært innom AAP

Arbeidsavklaringspenger er også den vanligste «veien» til uføretrygd. Drøyt tre fjerdedeler av de som ble innvilget uføretrygdet i tredje kvartal 2016 hadde i forkant mottatt arbeidsavklaringspenger. Denne andelen har variert de siste årene, og var på det høyeste 86 prosent. Andelen som går direkte fra sykepenger til uføretrygd er mer enn halvert siden arbeidsavklaringspenger ble innført, og er nå på om lag 6 prosent.

Ved utgangen av tredje kvartal 2016 var 18,2 prosent av de uføre registrert med et arbeidsforhold.