Egenerklæring

Leger som ved egenerklæring kan sannsynliggjøre at de har tilstrekkelig kunnskap om sykmelding og IA-arbeid, vil få rett til å sykmelde på lik linje med de som gjennomfører e-læringskurset.

Det er i egenerklæringen ikke tilstrekkelig å vise til (lang) erfaring. Du må sannsynliggjøre tilstrekkelig kunnskap om sykmeldingsarbeid, for eksempel gjennom deltakelse på aktuelle kurs. Arbeids- og velferdsdirektoratet har drøftet med Legeforeningen hvilken kompetanse som skal legges til grunn for godkjenning når NAV foretar stikkprøver. Følgende er eksempler på kvalifiseringstiltak som kan kompensere for e-læringskurset:

  • Kurs i trygdemedisin, for eksempel deltakelse i programmet «Legen i det inkluderende arbeidslivet» i NAVs regi, kurs i tilknytning til spesialisering der opplæring i sykmeldingsarbeid inngår
  • Internundervisning i sykmeldingsarbeid, for eksempel i regi av sykehus
  • Individuell eller gruppeveiledning med sykmeldingsarbeid som tema
  • Annet (listen er ikke uttømmende)

Opplysningene må kunne dokumenteres skriftlig ved en eventuell stikkprøvekontroll.

Egenerklæringen sendes inn elektronisk.

E-læringskurset og registrering av egenerklæring ble tilgjengelig fra 1.januar 2013 på https://sykmelding.nav.no.