Egenerklæring

  • Kurs i trygdemedisin, for eksempel deltakelse i programmet «Legen i det inkluderende arbeidslivet» i NAVs regi, kurs i tilknytning til spesialisering der opplæring i sykmeldingsarbeid inngår
  • Internundervisning i sykmeldingsarbeid, for eksempel i regi av sykehus
  • Individuell eller gruppeveiledning med sykmeldingsarbeid som tema
  • Annet (listen er ikke uttømmende)